Ohjeet

Työturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Turvavartti työmaalla liikkumisesta

Ota tästä käyttöösi valmis aineisto turvallisesta liikkumisesta työmaalla ja pistä pystyy keskustelutuokio. Voit räätälöidä materiaalia omiin tarpeisiisi tai käyttää sitä sellaisenaan. Aineisto on PowerPoint-muodossa.

Lataa turvallisen likkumisen turvavarttiaineisto

Taakankiinnittämisen turvallisuus

Oleellista on, että taakankiinnittäjän tehtävässä toimivalla henkilöllä on tosiasiallinen osaaminen kyseiseen tehtävään, hän on tunnistettavissa työmaalla, sekä työmaan käytännöt taakankiinnittämiseen liittyen huomioidaan työmaan perehdytyksessä. Taakankiinnittäjällä tulee olla työnantajan kirjallinen lupa ko. tehtävässä toimimiseen. Katso linkistä lisää, materiaali on valmistunut Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän toimesta vuonna 2022.

Taakankiinnittämisen turvallisuus (pdf)

Työnantajan kirjalliset luvat

Työnantajan kirjallista lupaa edellytetään seuraavissa töissä:

  • Taakan kiinnittäminen asennusnosturiin
  • Trukin (työmaalla usein kurottaja) käyttäminen
  • Henkilönostimen ohjaaminen
  • Kuormausmomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturin kuljettaminen.

Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava työntekijän riittävä kyky ja taito edellä mainittuihin tehtäviin. Enintään 25 tonnimetrin torninosturin kuljettaminen edellyttää lisäksi aina tehtävään saatua koulutusta.

Koulutusta niin ko. nosturin käyttämiseen kuin alamiestyöskentelyynkin on saatavilla useilta eri tahoilta. Työsuojeluhallinto julkaisee verkkosivuillaan sinne ilmoittautuneiden kouluttajien yhteystiedot.

Työturvallisuuskeskuksen Rakennusalojen työalatoimikunta on tuottanut työnantajien avuksi valmiit esimerkkipohjat säädösten edellyttämistä kirjallisista luvista. Työnantajilla voi olla erilaisia tarpeita ja vaatimuksia lupien suhteen, jolloin lupia on syytä täydentää kunkin tarpeiden mukaisesti. Esimerkkipohjat voitte ottaa käyttöönne täältä: Käyttölupapohjat rakennustyömaille

Työkaluja työmaaperehdyttäjän avuksi

Siirry tästä sivulle.

Alle 18-vuotiaan kesätyöntekijän perehdytysaineisto

Nuoren työntekijän perehdyttämiseen ja työtehtäviin opastukseen pitää panostaa erityisen paljon. Ikä vaikuttaa myös siihen, mitä töitä nuorella saa teettää. Tämän tueksi on valmistunut nuoren kanssa yhdessä läpikäytäväksi tarkoitettu helppokäyttöinen aineisto. Lisäksi perehdyttäjälle löytyy oma tukimateriaali. Nuorista tulevaisuuden osaajista on kilpailemassa moni muukin ala. Ammatinvalinannan kannalta on tärkeää päästä tutustumaan rakennusalaan jo varhain. RT:n turvallisuusryhmä on tuottanut materiaalin Nolla tapaturmaa -hankkeen hengessä ja sen on laatinut Tapaturva Oy.

Esitysaineisto löytyy myös PowerPoint-muodossa, jolloin siihen voi tehdä yrityskohtaisia lisäyksiä.

Rakennuspölyt talonrakentamisen riskinarvioinnissa

Rakennuspölyn torjunta tulee sisällyttää rakennustyömaan turvallisuus-suunnitteluun ja sen pitää näkyä eri työvaiheiden riskienarvioinneissa. Työmaiden avuksi on valmistunut uudet ohjeet, joissa käytetään esimerkkinä kvartsipölylle altistumista. Sama menettely sopii myös muille rakennuspölyille. Ohjeen on laatinut Tapaturva Oy yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa.

Lataa ohjeet työmaiden avuksi pölyriskien arviointiin

Kuumassa työskentelyn opas

Kuumuus kuormittaa elimistöä ja heikentää suorituskykyä. Samalla tapaturmariski kasvaa.  Kuumassa työskenneltäessä on tärkeää huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta sekä palautumisesta ja levosta. INFRA, Kattoliitto, Rakennusliitto ja Työterveyslaitos ovat laatineet yhdessä ohjeet, joilla voit hallita kuumatyön haittoja.

Lataa kuumassa työskentelyn  opas tästä

Korkealla rakentamiseen turvallisuusopas

Korkealla rakentaminen on Suomessa melko uutta ja ja siihen on viime aikoina tullut lisää työturvallisuusohjeistusta. Oppaan kirjoittajat Aleksi Auer, Erno Martin ja Jekora Vornanen ovat toimineet työturvallisuuden käytännön tehtävissä suurissa hankkeissa, jotka ovat poikkeuksellisen korkeita suomalaisessa rakentamisessa.

Lataa opas täältä (pdf)

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot

Lue miksi läheltä-piti-tilanteista ja muista vaaratilanteista pitää tehdä ilmoitus. Täältä voit tulostaa myös havaintokortin ilmoitusten tekoa varten.

Turvalliset työpukit ja tasotikkaat (a-tikkaat)

Työturvallisuuden varmistaminen on tärkeää myös työskenneltäessä matalilta työalustoilta ja työtasoilta kuten työpukeilta ja tasotikkailta (A-tikkaat).

Oheinen ohje on tarkoitettu työpaikkojen käyttöön helpottamaan työpukkien ja tasotikkaiden valintaa silloin, kun riskien arvioinnissa päädytään siihen, että työn turvallinen toteutus edellyttää ko. tuotteilta nykysäännökset ylittäviä turvallisuusominaisuuksia.

Ohje on tehty suomeksi ja neljällä muulla kielellä. Tulosta tästä tikasohje (pdf, A4, 2 sivua).

TR-mittarin tulkinnat 13.2.2023

AVIn rakennusalan koordinaatioryhmässä päätetyt tarkastajien TR-tulkinnat 13.2.2023 alkaen

Ohje vakavien työtapaturmien tutkinnasta

Työsuojeluhallinnossa on valmisteltu ohje siitä, miten työsuojelun vastuualueilla käsitellään valvontalain edellyttämää vakavien työtapaturmien tutkintaa ja siihen liittyvää työsuojeluviranomaisten ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä.

Turvallisesti rakennuskoneilla (jäsenille)

Turvallisesti rakennuskoneilla -sivut auttavat valitsemaan vuokrattavia rakennuskoneita oikein. Sivuilla on käyttäjien opastukseen tarkoitettuja tarkistuslistoja ja oppaita. Osan materiaalista voi siirtää omalle koneelle ja tulostaa, osa on vain netin kautta käytettäviä opetusmultimedioita.

Torninosturiohjeet

Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana ovat työturvallisuuslaki ja torni­nostureiden käyttöön liittyvät valtioneuvoston asetukset, torninosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet sekä alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet alamiestyöskentelystä.

1.3. 2020 muuttuneen työvälineasetuksen mukaan työnantajan kirjallisella luvalla saa kuljettaa kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturia (ns. linkkunosturi). Ennen luvan antamista työnantajan on kuitenkin varmistettava, että työntekijällä on saamansa koulutuksen perusteella riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Alamiehellä (henkilö joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin) pitää olla työnantajan kirjallinen lupa tehtävään. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen.

Ajoneuvonosturiohjeet

Ajoneuvonosturiohjeet 2016  on laadittu yhteistyössä INFRA ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Rakennuskonepäälliköt ry:n kesken. Ohje perustuu työturvallisuuslakiin ja sen nojalla annettuihin alemman tasoisiin säännöksiin kuten rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (VnA 205/2009) ja työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista koskevaan valtioneuvoston asetukseen (VnA 403/2008).

Lisäksi ohjeessa on huomioitu ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet, alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet nostotyöhön osallistuvan alamiehen/taakan kiinnittäjän työskentelystä sekä ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 2009.

Ohje turvalliselle nostotyölle

Torninosturit, ajoneuvonosturit, kuormausnosturit ja pitkällä puomilla varustetut betonin pumppausautot saattavat työskennellä rakennustyömaalla samanaikaisesti, mistä saattaa aiheutua vaaratilanteita. Töiden suunnittelu ja tiedonkulku on suunniteltava asianmukaisesti.

Ohje alamiestyöskentelyyn

1.3. 2020 muuttuneen työvälineasetuksen mukaan alamiehellä (henkilö joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin) pitää olla työnantajan kirjallinen lupa tehtävään. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen.

Elementtiasennus ja työturvallisuus

Betonielementtirakentamisen nettisivuilla on oleellinen tieto suunnittelusta betonirakenteiden käytönaikaiseen huoltoon. Sivuston aihealueet ovat lajiteltu teemoittain ja kohderyhmittäin.

Työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Työturvallisuuskansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Kansiossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla pääurakoitsija voi hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä, jotka ovat työmaan turvallisuusjohtamista, -suunnittelua ja -seurantaa.

Työturvallisuuskansio on keskeinen apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Työturvallisuuskansio, sen malliasiakirjat ja lomakkeet

Päällysteraksien ja nostovöiden tarkastusohjeet

Ohje päällysteraksien ja nostovöiden tarkastamiseksi (Würth Oy).

Ergonomia julkisivujen muuraustyössä

Uudenmaan työsuojelupiiri on julkaissut ohjeen ergonomiasta julkisivujen muuraustyössä. Ohjeen mukaan julkisivujen muuraustyössä mm. telinetasot tulee asentaa siten, että työssä ei kuormittavasti jouduta kurottelemaan, eikä kumartumaan ja tekemään työtä polvillaan.

Vuokratyön pelisäännöt

RT:n henkilöstöpalvelujaoston yhdessä jäsenyritysten kanssa työstämät pelisäännöt vuokratyövoiman käyttöön rakennusalalla.

Jokka-lehti

Jokka antaa vinkkejä hyvistä työturvallisuuden käytännöistä. Lue Jokka, Rakennusteollisuuden oma työturvallisuuslehti!