Matalaenergiarakentamisen rakenteet (Frame)

Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää rakennuksilta muun muassa entistä paksumpia ja tiiviimpiä seinärakenteita. Ilmastonmuutos taas lisää matalaenergiarakentamisen rakenteisiin kohdistuvia kosteusriskejä. Tähän yhtälöön pureuduttiin Frame-ohjelmassa.

Frame-hankkeessa on tutkittu ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä. Tavoitteena on ehkäistä kosteusongelmia ja löytää mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia tapoja entistä energiatehokkaampien rakenteiden toteuttamiseksi. Kasvavat lämmöneristepaksuudet muuttavat rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, mikä lisää rakenteiden kosteusongelmariskiä. 

Kolmevuotisen ohjelman tuloksena syntyi paljon tutkimustietoa mm. ryömintätilaisista alapohjista, sisäpuolelta eristetyistä massiivirakenteista ja tuuletetuista yläpohjista. Hankkeen kuluessa laadittiin myös suunnitteluohjeet matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja liitoksille.

Kosteudenhallinta entistä tärkeämpää

Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan ja vikasietoisuuden heikkeneminen korostaa entisestään rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja huolellisen rakentamisen merkitystä.

Rakenteet ja materiaalit on suojattava vedeltä ja sen vaikutuksilta niin hyvin kuin mahdollista. Rakenteille on varattava riittävästi kuivumisaikaa, ennen kuin tiiviitä pinnoitteita asennetaan.

Kosteudenhallinta.fi on sivusto, jolle on koottu ajantasaisia ohjeita ja yhtenäisiä linjauksia rakennustyömaiden kosteudenhallintaan liittyen.

Toimivina seuraavat sata vuotta

Lähes kaikki vaipparakenteet voidaan suunnitella niin, että rakenteellisten muutosten ja toteutusohjeiden muutoksien avulla ne kestävät ja toimivat sadan vuoden ajan.

Puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa merkittävästi laittamalla kantavien rakenteiden ulkopuolelle lämmöneristystä.

Betoni- ja kivirakenteiden kuivumiseen on puolestaan varattava lisää aikaa, jos niiden ulkopuolella käytetään lämmöneristeenä solumuovieristeitä.

Joihinkin rakenteisiin merkittäviä muutoksia

Jotkut rakenteet edellyttävät merkittäviä muutoksia nykyiseen toteutustapaan verrattuna. Näitä ovat korkea tiiliverhottu puurunkoinen ulkoseinä, puurunkoinen tuuletettu yläpohja ja ryömintätilainen alapohja.

Puurakenteen päälle tehtävän eristerappauksen käytöstä on syytä luopua kokonaan, mutta rappauspinta voidaan tehdä puurakenteisiin ulkoseiniin esimerkiksi tuuletettua levyrappausta käyttämällä.

Tiiliverhoilluissa puurunkoisissa kerrostaloissa voitaisiin käyttää esimerkiksi muurin taakse asennettavaa teräsohutlevyrakennetta, joka samalla toimisi puurungon työnaikaisena sääsuojana.

Suunnitteluohjeet matalaenergia- ja passiivitalojen
rakenteille ja liitoksille

Frame-tutkimushankkeen yhteydessä on laadittu matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja liitoksille suunnitteluohjeet, joissa esitetään keskeisiä toteutusperiaatteita ja huomioon otettavia asioita vaipparakenteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjeessa on keskitytty tarkastelemaan tavanomaisimpia ja tyypillisimpiä rakenteita.

Kolmevuotista tutkimushanketta rahoittivat Rakennusteollisuus RT ja alan yritykset, Tekes ja ympäristöministeriö. Tutkimushanketta veti Tampereen yliopisto.

.......................

Katso myös

Muuta Frame-hankkeen yhteydessä valmistunutta energiatehokkaaseen ja kosteusteknisesti toimivaan rakentamiseen liittyvää materiaalia