Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta.

EU-hankinnat

Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Hankintayksiköllä on laajaa harkintavaltaa tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Vaatimusten tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen.

Soveltuvuusvaatimuksilla ei myöskään saa vaarantaa ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Asetetut taloudelliset vaatimukset voivat koskea esimerkiksi riittävää luottokelpoisuutta, riittävän vastuuvakuutuksen olemassaoloa, varojen ja velkojen välistä suhdetta tai vähimmäisliikevaihtoa. Hankintalain mukaan tarjoajilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa pääsäännön mukaan olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen.

Tekniset ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset voivat koskea esimerkiksi tarjoajien aikaisempaa kokemusta hankinnan kohteena olevan urakan kaltaisista sopimuksista ja tarjoajan johtohenkilöiden tai urakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutusta ja ammatillista pätevyyttä.

Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

On tärkeää, että hankintayksikkö osaisi suhteuttaa asetettavat soveltuvuusvaatimukset hankinnan kohteeseen. Liian tiukoiksi asetetut yritysten liikevaihtovaatimukset ja referenssivaatimukset tai esimerkiksi hankinnassa käytettäviksi edellytettyjen ammattihenkilöiden kokemusvuosi- ja referenssikohdevaatimukset voivat tosiasiallisesti estää kaikkien potentiaalisten tarjoajien osallistumisen tarjouskilpailuun.

Poissulkemisperusteet

Tarjoajien kelpoisuutta voidaan arvioida hankintayksikön asettamien vaatimusten ohella pakollisten- ja harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden mukaisesti.

Pakolliset poissulkemisperusteet koskevat laissa mainittuja vakavia rikoksia, jotka koskevat tarjoajaa tai näiden edustajia (kts. tarkemmin alla kohdassa ”Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten” esitettyä). Hankintayksiköllä ei näiden perusteiden käsillä ollessa ole harkintavaltaa poissulkemisen suhteen.

Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai muita syitä sulkea tarjoaja hankintamenettelyn ulkopuolelle. Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta hankintayksiköllä on harkintavaltaa arvioida tarjoajan poissulkemista. Poissulkemisperusteet on kirjattu hankintalakiin, joten näiden mainitsemista tarjouspyyntöasiakirjoissa ei edellytetä.

Hankintalaissa mainittu harkinnanvarainen poissuljentaperuste on olemassa mm. silloin, kun tarjoaja on konkurssissa tai konkurssiin asettaminen on vireillä tai tarjoajan velkoja on vahvistetulla yrityssaneerausohjelmalla järjestelty tai jos tarjoaja on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön tai työehtosopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää ko. rikkomuksen toteen.

Lisäksi harkinnanvarainen poissuljentaperuste on käsillä, jos tarjoaja on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen tai jos tarjoaja on tehnyt muiden alan toimijoiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua, ja hankintayksikkö voi näyttää tämän toteen.

Poissulkemisperusteilla pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja varmistumaan tarjoajan luotettavuudesta sekä toimituskyvystä.
Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että poissulkemisperusteet eivät rasita tarjoajaa sekä siitä, että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Kyseessä onkin nimensä mukaisesti hankintayksikön esitäyttämä vakiomuotoinen lomake, jolla tarjoajat vakuuttavat hankintayksikölle poissulkemisperusteiden olevan osaltaan kunnossa ja että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle.

Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen ratkaisemisessa, päättääkö se soveltaa tiettyä harkinnanvaraista poissulkemisperustetta ja vaatiiko se tällöin voittaneelta tarjoajalta täydentävän asiakirjan kyseisen harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen selvittämiseksi.

Selvitykset tulee pyytää ennen hankintasopimuksen tekemistä. Kuitenkin hankintayksikkö voi milloin tahansa hankintamenettelyn aikana pyytää tarjoajia toimittamaan kaikki tai osan selvityksistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

Tarjoajalla on mahdollisuus poistaa poissulkemisperusteista ilmenevät epäilyt ja riskit hankintasopimuksen asianmukaisen toteuttamisen osalta esittämällä hankintayksikölle korjaavia toimenpiteitä. Tarjoajalla, jota rasittaa pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, on oikeus esittää hankintayksikölle näyttöä luotettavuudestaan. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tai pyytää näyttöä luotettavuudesta.

Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten

Selvityksenä pakollisten poissuljentaperusteiden olemassaolosta käytetään rikosrekisteriotetta. Hankintakilpailun voittanut tarjoaja voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten henkilöistä, jotka ovat yrityksessä hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa. Tietojen luovuttaminen edellyttää hakemukseen liitettyä henkilön suostumusta. Rikostaustan selvittämiseksi esitetty rikosrekisteriote ei saa olla kahtatoista kuukautta vanhempi.

Rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot lainvoimaisesta päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu (vankeusrangaistukseen) esimerkiksi lahjuksen antamisesta, törkeästä lahjuksen antamisesta, veropetoksesta, törkeästä veropetoksesta, työeläkevakuutusmaksupetoksesta, törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta, lahjomisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, rahanpesusta, törkeästä rahanpesusta, työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.

Hankintayksikköön saapuneen rikosrekisteriotteen tiedot ovat salassa pidettäviä. Hankintayksikkö tai tarjoaja ei saa ottaa jäljennöstä rikosrekisteriotteesta eikä tallettaa sitä itselleen. Hankintayksikön on poissulkemisperusteiden selvittämisen jälkeen hävitettävä rikosrekisteriote tai palautettava se henkilölle, jota se koskee.

Kansalliset hankinnat

Hankintayksikkö voi myös kansallisissa hankinnoissa asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa sen asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Kansallisissa hankinnoissa hankintayksikön ei ole pakko käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD).

Hankintayksikkö voi sen sijaan vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastetaan tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Kansallisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi valita, haluaako se soveltaa pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita siten kuin EU-hankintamenettelyissä sovelletaan.