Lakiasiat

Keskeiset tiedot hankintamenettelyn kulusta ja hankintakilpailussa huomioon otettavista seikoista, asuntokauppalaista sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston asuntokauppaa koskevista linjauksista.

Hankintalaki ja julkiset hankinnat

 • Markkinakartoitus
  Hankintayksikkö voi turvautua markkinakartoitukseen ennen varsinaista kilpailuttamista.
 • Tarjouspyyntö
  Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoin sekä mitä ominaisuuksia se painottaa valintaa tehdessään.
 • Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
  Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajille taloudellisia, teknisiä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Soveltuvuuden osalta on myös huomioitava hankintalain määräykset poissuljentaperusteista.
 • Tarjouksen tekeminen
  Mitä tarjoajan on otettava huomioon?
 • Tarjouksen valinta
  Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.
 • Hankintapäätös
  Hankintapäätös on aina tehtävä kirjallisesti ja perusteltava. Asianosaisella on salassapitosäännökset huomioiden oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista jo ennen niiden tuloa yleisesti julkisiksi.
 • Muutoksenhaku
  Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta valittamalla asiasta markkinaoikeuteen tai vaatimalla hankintayksiköltä hankintaoikaisua.

 

Asuntokauppalaki

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksia