Työturvallisuuskansio pk-rakennusyrityksille

Työturvallisuuskansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille.

Työturvallisuuskansio on keskeinen apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Kansiossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla pääurakoitsija voi hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. 

Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä: työmaan turvallisuusjohtamista, -suunnittelua ja -seurantaa.

Työturvallisuuskansio säilytetään kuten muut laatudokumentit

Työmaan työturvallisuuskansiossa säilytetään vain kyseisen työmaan työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja, kuten tehtyjä turvallisuussuunnitelmia ja tarkastuspöytäkirjoja sekä muita kyseisen työmaan turvallisuusaineistoja.

Työmaan työturvallisuuskansio säilytetään ja arkistoidaan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin vastaavan rakennushankkeen laatudokumentit.

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin velvoitteet

Rakennuttaja 

valitsee

 • suunnittelijat
 • päätoteuttajan
 • eräissä toteutusmuodoissa kaikki urakoitsijat tai osan urakoitsijoista

huolehtii

 • turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä
 • siitä, että työn tekemisen turvallisuus otetaan huomioon suunnittelun kaikissa vaiheissa
 • yksittäisinä ja peräkkäisinä osaurakoina työtä toteuttaessaan päätoteuttajan tehtävistä

toimittaa

 • tarvittavat lähtötiedot suunnittelulle
 • turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet urakkalaskennan pohjaksi

osallistuu

 • työmaakokouksiin (turvallisuuskoordinaattori)

Turvallisuuskoordinaattori

huolehtii, että

 • eri osapuolten välinen yhteistoiminta on järjestetty suunnittelussa ja toteutuksessa
 • suunnittelijoilla on kirjallinen toimeksianto työturvallisuudesta
 • suunnittelun turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito on järjestetty
 • suunnitelmiin on merkitty työturvallisuuden edellyttämät tekniset ratkaisut
 • tarjouspyynnössä on turvallisuusasiakirja, turvallisuussaannot ja menettelyohjeet
 • päätoteuttajalla on ajantasaiset työturvallisuusasiakirjat aliurakoissaan
 • työmaan turvallisuussuunnitelmat ovat tiedossa rakennuttajalla
 • muutokset suunnittelussa ja toteutuksessa ovat osapuolten tiedossa
 • työmaalla käytetään henkilötunnistetta

toimittaa

 • rakennuttajan alihankkijalle ja sivu-urakoitsijalle tiedon siitä, mikä osuus vaadittavasta turvallisuussuunnittelusta hänen vastuullaan
 • päätoteuttajalle tiedon em. toimittajien turvallisuussuunnittelusta

osallistuu

 • suunnittelukokouksiin
 • aloituskokoukseen
 • työmaakokouksiin ja palavereihin

Rakennuttajan velvoitteet RT-kortissa

Myös rakennuttajalle on turvallisuusmääräyksissä annettu merkittäviä tehtäviä. Rakennuttajan velvoitteita käsitellään mm. RT-kortissa RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa.