Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset

Vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen tarkoituksena on edistää työmaan tai muun työympäristön turvallisuutta. Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen.

Vaaratilanteet ovat käytännössä samoja kuin työtapaturmat. Niistä vain on selvitty, usein pelkällä onnella, ilman henkilövahinkoja. Turvallisuushavaintoja puolestaan ovat esimerkiksi teknisen suojauksen puute, riskinotto työssä, työpisteen epäjärjestys jne. Turvallisuushavaintoja voidaan tehdä myös hyvistä työturvallisuuskäytännöistä, kuten vaikkapa ergonomisesti hyvistä työmenetelmistä tai apuvälineistä. 

Tärkeätä on, että kaikki työmaan vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot käsitellään yhteisesti viikoittain esim. työmaan tuotantopalaverissa. Tiedottaminen muun organisaation sisällä on tärkeää erityisesti kaikista niistä tapauksista, joilla saattaa olla merkitystä myös muiden työpaikkojen turvallisuudelle. 

Kaikki sellaiset vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot, joissa havaituista poikkeamista seurauksena olisi voinut olla työpaikkakuolema tai vakava loukkaantuminen, tulee yritystasolla koota yhteen, analysoida ja laatia sekä toimeenpanna tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja valvoa, että ne toteutetaan. Näin riskit saadaan hallintaan.

Menettely myös korostaa sitä, että rakennusalalla työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Kiistaton näyttö on olemassa siitä, että niissä yrityksissä ja niillä työpaikoilla missä turvallisuushavaintomenettely toimii, tapaturmien määrä on pystytty painamaan alas.

Lomakkeita ja työkaluja

Vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen keräämiseksi on olemassa erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi lomakkeita, havaintovihkosia sekä verkkopohjaisia työkaluja.

Rakennusteollisuus RT tarjoaa jäsenyritystensä ja näiden kumppanien käyttöön maksutta yhden palveluntarjoajan (Congrid) sähköisen havainnointityökalun. Sen avulla henkilöstön on helppo ilmoittaa saman tien työmaalla havaitsemistaan turvallisuuspuutteista maksuttomalla mobiilisovelluksella. 

Ota käyttöön maksuton mobiilisovellus

Alla on yksi esimerkki siitä, millaisella lomakkeella havaintoja/ ilmoituksia työpaikoilla voidaan kerätä. Voit tulostaa lomakkeen printterillä (A4 koko, yksipuolinen tulostus, 4 havaintokorttia/sivu), tai teettää kaksipuoleisen A6-kokoisen havaintokortin digipainossa.

Tulostettava ja käsin täytettävä, A4 (pdf)
Lähetä aineisto digipainoon, kaksipuoleinen A6 (pdf)
Sähköisesti täyttävä A4 (pdf)

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot tulostavoitteisiin

Keskimääräinen havaintojen määrä ja taajuus on varsin hyvällä tasolla, vaikka noin kolme neljännestä kuukausikyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoittaakin, että niiden työpaikoissa turvallisuushavaintoja ei tehdä yhtään kappaletta. Luvuissa on mukana sekä oman että ulkopuolisen työvoiman tunnit ja turvallisuushavainnot. 

Havaintotaajuuden suhdeluvun laskentakaava on:
havainnot kpl x miljoona / tehdyt työtunnit kpl 

Tavoitteiden asetannassa on hyvä lähteä liikkeelle maltillisesti ja toteutumista kannattaa mitata konkreettisilla, kaikille helposti ymmärrettävillä mittareilla. Esimerkiksi pienillä työmailla vähintään yksi turvallisuushavainto viikossa tai teollisuudessa vaikkapa kolme turvallisuushavaintoa vuodessa jokaiselle henkilökohtaisena tavoitteena. Kun menettely saadaan käyntiin ja palautejärjestelmä toimii, voidaan tavoitetasoa tästä nostaa.