Nolla tapaturmaa

Rakennusteollisuus käynnisti vuonna 2010 kymmenvuotisen ohjelman "Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020".

Tavoitteena oli kitkeä työtapaturmat minimiin rakennusalan työmailla ja tehtaissa. Jäsenyritysten tapaturmataajuus onnistuttiinkin puolittamaan ja tapaturmien vakaavuusastetta pienentämään merkittävästi. Työterveyslaitos teki Rakennusteollisuus RT:n toimeksiannosta selvityksen vuosikymmenen kestäneen ohjelman tuloksista.

Nolla tapaturmaa on kova mutta mahdollinen tavoite

Tapaturmaton toiminta edellyttää  yhteistyötä ketjun eri osien välillä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien. Nolla tapaturmaa -ajattelun on ulotuttava yritysten johdosta jokaisen aliurakoitsijan kaikkiin työntekijöihin saakka. 

Minimitaso ei riitä

Rakennusalan työturvallisuuden parantamisen kannalta on tärkeää, että kaikilla toimijoilla on mahdollisimman yhdenmukaiset tavoitteet, käytännöt ja keskenään vertailukelpoiset mittarit.
Työturvallisuustoiminnan ja sen tason ei pidä poiketa eri yrityksissä suuresti toisistaan. Pelkkä säännösten minimitason täyttäminen ei riitä.

Faktat

  • Työturvallisuus lähtee johdon toimista
  • Nolla tapaturmaa on mahdollista
  • Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet pitää tutkia
  • Työturvallisuus on osa yrityksen julkista kuvaa
  • Työkykyä on pidettävä yllä koko työuran ajan

Nolla tapaturmaa -foorumi

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen. Foorumi kokoaa yhteen työturvallisuuden parantamiseen ja nolla tapaturmaa -ajattelun toteuttamiseen sitoutuneita työpaikkoja ja yrityksiä. Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry ovat Nolla tapaturmaa foorumin jäseniä.

RT:n kanta


1. Turvallisuus syntyy johtamalla
Johdon sitoutuminen on perusedellytys työturvallisuudessa onnistumiselle. Työturvallisuutta johdetaan ja siinä onnistumista arvioidaan samalla tavoin kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

2. Taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle
Turvallinen rakentaminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista. Jokainen tilaaja huolehtii siitä, että turvallinen työskentely on mahdollista yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

3. Turvallisuus alkaa minusta –asenne jokaisen ohjenuoraksi
Esimiehet vahvistavat työturvallisuusasennetta oman esimerkkinsä kautta. Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn. Tämä tarkoittaa myös, että jokaisella on velvollisuus huolehtia työpaikalla sekä omasta että työtoverin turvallisuudesta.

4. Osaaminen luo perustan turvalliselle työskentelylle
Rakennusalan ammattitaitoon kaikissa tehtävissä kuuluu työturvallisuus. Opinnoissa saatu työturvallisuuden perusosaaminen luo pohjan, jonka täydentää laadukas työpaikoilla tapahtuva perehdyttäminen ja työnopastus.

 Katso myös