Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan on nimettävä pätevä turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Hänellä on oltava myös käytännössä mahdollisuus vaikuttaa niiden hoitoon.

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita. Rakennuttajalle jää lisäksi tehtäväksi varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.

Mistä turvallisuuskoordinaattori vastaa?

Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta
• budjettisuunnittelussa on riittävät varaukset tarvittaviin tutkimuksiin, selvityksiin, töiden tekemiseen turvallisesti ja valvontaan
• aikataulusuunnittelussa on varattu riittävästi aikaa tutkimuksiin, selvityksiin ja töiden vaiheistukseen
• projektisuunnittelussa huomioidaan työturvallisuusasiat ja muistetaan myös korjausrakentamisen erityispiirteet.

Suositeltavaa on, että turvallisuuskoordinaattorina toimii sama henkilö hankkeen suunnittelusta toteutuksen loppuun saakka.

Pätevyys ja toimivaltuudet rakennuttajan vastuulla

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta.

Pätevyysvaatimusta ei määritellä asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta tarkemmin. Pätevyyttä voidaan arvioida maankäyttö- ja rakennuslaissa olevan suunnittelijan pätevyysvaatimusten ja rakennushankkeen vaativuuden mukaan.

Käytännössä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimikkeen mukaisesti koordinointitehtäviä. Ne edellyttävät projektinjohdollista osaamista. Sitä voidaan arvioida hankkeen luonteen perusteella.

Turvallisuuskoordinaattorin on hoidettava tehtäväänsä itse

Turvallisuuskoordinaattorin on hoidettava itse tehtäväänsä. Hänen on osallistuttava henkilökohtaisesti rakennushankkeessa järjestettäviin kokouksiin sekä huolehdittava osaltaan, että niissä edellytetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet hoidetaan. Hänen on varmistettava, että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä työturvallisuutta koskevissa asioissa.

Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia, että
• suunnittelijoilla on kirjallinen toimeksianto työturvallisuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa
• suunnittelijoilla on käytettävissä tarvittavat lähtötiedot, jotka ovat ajan tasalla
• hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Nämä asiat voidaan esittää osana hankkeen muita asiakirjoja.

Korjausrakentamishankkeissa ja kunnossapitotöissä on noudatettava edellä mainittuja määräyksiä soveltaen niitä hankkeen laajuuden ja vaativuuden mukaan. Korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa turvallisuuskoordinaattorin tehtävät liittyvät ensisijaisesti hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Rakennustyömaalla päätoteuttajan on huolehdittava yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa töiden yhteensovittamisesta ja työturvallisuudesta.