Työnjohdon läsnäolo työmailla

Olennaisinta on pitää huolta siitä, että työmaalla on joka tilanteessa oikea ja riittävä työturvallisuusosaaminen sekä lain mukaisesti työskentelevät ja työskentelemään oikeutetut työntekijät.

Työnantajan yleiset velvollisuudet muodostavat kokonaisuuden. Velvoitteet eivät myöskään ole kertaluontoisia, vaan niiden on tarkoitus muodostaa prosessi, jossa työnantaja jatkuvasti seuraa työympäristön ja työyhteisön tilaa. Rakennushankkeen päätoteuttajan työnjohdon ei siten tarvitse aina olla fyysisesti läsnä rakennustyömaalla silloin, kun työt ovat käynnissä. 

Työnjohto hoitaa käytännössä työturvallisuuslaissa säädettyjä tehtäviä työnantajan puolesta työmailla. Työnjohdolla ja esimiehillä on oikeudellinen vastuu heille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Työnantaja taas on vastuussa siitä, että hän valitsee esimies- ja työnjohtotehtäviin henkilön, joka kykenee siihen. Työnantaja on vastuussa myös henkilön opetuksesta ja ohjauksesta.

Mitoita työnjohdon määrä oikein

Työnjohdon määrä on mitoitettava oikein suhteessa hankkeen kokoon ja laatuun. Alihankkijoiden ja ulkomaisten työntekijöiden määrä on otettava huomioon, kun työnjohdon määrää arvioidaan. Mitä enemmän ulkomaista työvoimaa ja alihankkijoita työmaalla on, sitä enemmän tarvitaan työmaalla läsnä olevaa työnjohtoa toimintojen yhteensovittamiseksi.

Työnjohto työmaalla iltaisin ja viikonloppuisin?

Työnjohdon tarve työmailla iltaisin ja viikonloppuisin on ilmennyt erityisesti ulkomaisten työntekijöiden määrän lisääntymisen vuoksi. Pääurakoitsijan on tapauskohtaisesti harkittava, onko työnjohdon oltava paikalla vai ei.
Jo urakkasopimuksissa on huolehdittava menettelytavoista ilta- ja viikonlopputöiden osalta. Pääurakoitsijalle on ilmoitettava hyvin ajoin etukäteen ilta- ja viikonlopputöistä. Tämä harkitsee, onko työnjohdon syytä olla fyysisesti paikalla. Olennaisinta on pitää huolta siitä, että työmaalla on joka tilanteessa oikea ja riittävä työturvallisuusosaaminen sekä lain mukaisesti työskentelevät ja työskentelemään oikeutetut työntekijät.

Myös ryhmässä on esimiesvastuu

Ryhmässä työskentelevien työntekijöiden työtehtävät sisältävät työsuojelutehtäviä yhteisten työolosuhteiden osalta. Esimiesasemassa oleva työntekijä kantaa osaltaan vastuun työtavoista ja työolosuhteista.

Yhteisessä työpaikassa jokaisella vastuu omalta osaltaan

Kun kyseessä on yhteinen työpaikka, vastuu työmaan turvallisuudesta kokonaisuutena on sillä, joka käyttää pääasiallista määräysvaltaa työmaalla. Yhteisellä työpaikalla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa, ja siellä toimii samaan aikaan tai peräkkäin useampia kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työn suorittaja niin, että työ voi vaikuttaa toisten turvallisuuteen tai terveyteen.
Myös muiden työnantajien ja itsenäisten työn suorittajien on kunkin osaltaan huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöitä. Jokaisella työnantajalla ja itsenäisellä työn suorittajalla on siis omalta osaltaan vastuu työturvallisuudesta.

......................

Katso myös