Työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttuminen

Jokaisen työyhteisössä työskentelevän velvollisuus on noudattaa turvallisia työtapoja, ohjeita ja puuttua työturvallisuuden laiminlyönteihin. Riskinottoa ja vääriä työtapoja ei pidä hyväksyä myöskään työtoverilta tai sopimuskumppanilta. Myös hiljainen hyväksyminen on työturvallisuusrikkomus tai -laiminlyönti.

Työntekijöiden ja sopimuskumppaneiden toimintaan voidaan vaikuttaa sekä kannusteilla että sanktioilla. Kannusteet motivoivat. Ne saattavat kohentaa työ- ja menettelytapoja paremmin kuin sanktiot ja johtaa siten hyvään lopputulokseen.

Sanktioiden pelisäännöt selviksi jo tarjouspyynnössä

Sanktiot kirpaisevat joko kurinpitotoimina taloudellisesti tai vakavimmillaan päättävät työ- tai sopimussuhteen. Joka tapauksessa sanktiot kertovat toiminnallisista ongelmista ja puutteellisesta työturvallisuuskulttuurista. Jos sanktioita käytetään, niistä on esitettävä menettelytavat jo tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sovittava urakkasopimuksessa. Mahdollisten sanktioiden on oltava tasapuolisia ja järkevässä suhteessa urakkasummaan.

Oma henkilöstö mukaan laatimaan sääntöjä

Oman henkilöstön kanssa käydään läpi, millä keinoilla ja menettelytavoilla oman henkilöstön työturvallisuutta edistetään. Asioiden omaksumista ja käyttöönottoa auttaa sääntöjen laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa.

Työturvallisuusohjeistus työsopimuksen liitteeksi

Uusien työntekijöiden kanssa työturvallisuutta koskeva ohjeistus käydään läpi työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.  Ohjeistus otetaan työsopimuksen liitteeksi. Työmaakohtaisessa perehdyttämisessä se kerrataan. Näin varmistetaan, että asiat ymmärretään samalla tavalla ja niihin sitoudutaan.

Nyrkkisäännöt

• Työturvallisuuden edistämisen keinot ja menettelyt käydään läpi henkilöstön kanssa.
• Sanktio- ja kannustemenettelyt kirjataan urakkasopimuksen osaksi.
• Menettelyt käydään läpi työmaakohtaisessa perehdyttämisessä.
• Laiminlyöntiin puututaan ensi tilassa.
• Sakkosanktiota voidaan vaatia vasta, kun on huomautettu työntekijää/yritystä toimintaohjeen/sopimuksen kirjausten mukaisesti.
• Aliurakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus reklamoida rakennuttajaa/valvojaa tilaajaurakoitsijan työturvallisuuden laiminlyönnistä

.......................

Katso myös