Osaamisstrategian tavoitteet

Jotta rakennusalan koulutuksen määrä, sisältö ja sijainti vastaisivat entistä paremmin yritysten muuttuviin tarpeisiin, Rakennusteollisuus RT on laatinut kattavan osaamisstrategian.

Osaamisstrategian mukaan ratkaisu rakennusalan osaajapulaan löytyy eri koulutusasteiden välisen yhteistyön syventämisestä, korkeakoulujen keskinäisen työnjaon kehittämisestä ja koulutuksen läpäisyasteen parantamisesta. Myös yrityksiltä tarvitaan aktiivisuutta muun muassa työssä oppimisen mahdollisuuksien tarjoamiseen ja korkeakoulutuksen rahoittamiseen.

3+1: osaamisstrategian päätavoitteet

1. 
Koulutuksen määrä, sisältö, sijainti ja läpäisyaste vastaavat alan yritysten muuttuviin tarpeisiin ja kansainvälisiin haasteisiin

2.
Rakennusalan koulutus vastaa paremmin alan tulevaisuuden tarpeisiin ja alan koulutukseen vaikuttava sääntely ja pätevyysvaatimukset ovat kohtuullisella tasolla

3.
Rakennusalan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen riittävä rahoitus varmistetaan sekä yksityisen rahoituksen ratkaisuja kehitetään

+1
Rakennusalan osaamistasoa pidetään yllä jatkuvan oppimisen avulla. Sähköinen työnvälityksen ja  koulutuksen ekosysteemi tulee poistamaan rakennusalan nuoriso- ja kitkatyöttömyyttä ja lisäämään kouluttautumista työuran aikana. Kansainvälisyys on alan voimavara.

Strategian muut keskeiset tavoitteet

5. 
Rakennusala panostaa alan kehittämiseen ja on digitalisaation etujoukoissa.

6. 
Rakennusala on tiiviisti mukana paikallisessa päätöksenteossa varmistaakseen strategisten tavoitteidensa toteutumisen.

7. 
Rakennusalalle luodaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja kampusratkaisuja, jotka motivoivat opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa sekä tukevat rakennusalan tulevaisuuden haasteiden ratkaisuja.

8. 
Rakennusala muuttuu kansainvälisemmäksi ja hyödyntää korkeakouluopiskelijoiden osaamisen täysimääräisemmin. Lisäksi ala toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla koulutus- ja työmahdollisuuksia myös erityisryhmille, kuten maahanmuuttajat ja syrjäytyvät nuoret.

9. 
Opetushenkilökunnan osaamistaso vastaa rakennusalan työelämän tarpeita ja alalla on motivoituneita opettajia, jotka kehittävät alaa eteenpäin yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa.

10. 
Rakennusalan koulutukseen hakeutuu riittävästi soveltuvia henkilöitä, varsinkin ammatillisella toisella asteella. Naisten osuus alalla kasvaa. Opetushenkilökunnalla, koululaisilla ja heidän vanhemmillaan on hyvä peruskäsitys rakennusalasta.

 

Ensisijaiset toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

1.

 • RT kutsuu koolle rehtoritasoisen työryhmän koordinoimaan rakennusalan koulutusta kokonaisuutena
 • Alan korkeakoulujen tunnistettavuutta ja työnjakoa selkeytetään
 • Yhteistyötä koulutusasteiden välillä lisätään
 • Koulutuksen läpäisyastetta parannetaan laajamittaisesti

2.

 • Yhteistyössä ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa normitusta perataan tutkintosisältöjen näkökulmasta
 • Normitusta muutetaan siten, että alan toimihenkilötehtäviin on helppo tulla myös ilman rakennusalan korkeakoulututkintoa

3.

 • Teollisuudelle luodaan houkuttelevia tapoja rahoittaa rakennusalan koulutusta, erityishuomio amk-rahoituksessa
 • KIRA-digin jatko turvataan ja sen saamaa positiivista julkisuutta hyödynnetään alan kehittämisessä ja houkuttelevuudessa

+1

 • Täydennyskoulutuksen rahoitusmalleja kehitetään joustavammiksi ja kustannustehokkaammiksi
 • Rakennetaan sähköinen työnvälitysalusta rakennusalalle yhteistyössä Tilaajavastuu Oy:n ja TEM:n kanssa
 • Tarjotaan enemmän englanninkielisiä harjoittelumahdollisuuksia ja maahanmuuttajille suunnattuja opintopolkuja

5.

 • Lisätään alan T&K&I-panostuksia ja hyödynnetään Business Finlandin rahoitusmahdollisuudet laajemmin
 • KIRA-digin jatko turvataan ja sen saamaa positiivista julkisuutta hyödynnetään alan kehittämisessä ja houkuttelevuudessa
 • Perustetaan alalle ajatuspaja tai hyödynnetään jo olemassa olevia

6.

 • Rakennusala osallistuu paikallisesti alan koulutusmäärien ennakointiin, koulutusten sisältöjen ja työvoimapalveluiden suunnitteluun sekä tekee paikallista vaikutustyötä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi
 • Luodaan RT:n paikallisen vaikuttamisen suunnitelma

7. 

 • Osallistutaan Myllypuroon tulevan Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Stadin ammattiopiston yhteiskampuksen toteutukseen
 • Osallistutaan Tampere3-hankkeeseen ja toteutetaan Oulun ratkaisu niin, että ammattioppilaitos on siinä mukana
 • Osallistutaan myös muiden vastaavien hankkeiden toteutukseen

8.

 • Osallistutaan mentorohjelman suunnitteluun kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille
 • Tarjotaan enemmän englanninkielisiä harjoittelumahdollisuuksia ja maahanmuuttajille suunnattuja opintopolkuja

9.

 • Kehitetään rakennusalan opetushenkilökunnan palkitsemista
 • Yhdistetään eri palkitsemistavat ja -tilaisuudet positiivisen näkyvyyden lisäämiseksi
 • Nostetaan positiivisia koulutusesimerkkejä mediaan

10.

 • Teetetään tutkimus, joka perustuu laajaan otantaan ja jonka avulla löydetään alavalinnan merkitsevät tekijät ja alueelliset erot
 • Päätetään tutkimustulosten perusteella jatkotoimenpiteistä
 • Mahdollistetaan työelämään tutustumisjaksot (TET) rakennusalalla laajasti
 • Osallistutaan rakennusalalle suunnatun Yrityskylä-mallin toteutukseen

 

Rakennusalan koulutus ja työllisyys numeroina