Sairauspoissaolojen vähentäminen

Rakennusala pyrkii vähentämään sairastumisia ja sairauspoissaoloja sekä yhtenäistämään sairauspoissaolojen seurantaa.

RT:n ja työntekijäliittojen yhteisessä Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeessa on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. 

Ideoita poimittavaksi työhyvinvointitarjottimelta

Työhyvinvointitarjotin-sivusto kannustaa ja neuvoo käynnistämään työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. Sivustolle on kerätty hyvistä käytännöistä tietoa, jota yritykset voivat nyt laajalti hyödyntää.

Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Työhyvinvointitarjotin

Sairauspoissaolojen seuranta lisää ymmärrystä

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä. Tietojen avulla osataan myös paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää.

Hankkeessa toteutettu sairauspoissaolokysely osoitti, että sairauspoissaolojen seuranta vaihtelee suuresti rakentamisen eri aloilla ja eri yrityksissä. Uusi ohje yhtenäistää, mitä tietoja kerätään (poissaolojen syyt ammattiaseman mukaan) ja mitä mittayksikköä tulee käyttää (päivää/henkilötyövuosi), jotta eri yritysten tiedot ovat myös keskenään vertailukelpoisia. 

Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin. Eniten sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Sairauspoissaolojen seurantatyökalu (jäsenille)

RATE-hanke toteutettiin yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Taustalla oli liittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

.......................

Katso myös