Aikaisemmat asuntotuotantokyselyt

Asuntotuotantokysely kevät 2022:
Asuntoaloitukset edelleen korkealla tasolla

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes 15 000 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä noin puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja puolet neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille.

Arviot omaperusteisen asuntotuotannon aloituksista nousivat viime vuodesta, mutta laskivat selvästi edellisestä kyselystä, joka tehtiin helmikuussa, ennen Ukrainan sotaa. Vuokra-asuntotuotanto vähenee hieman edelliseen vuoteen verrattuna pysyen kuitenkin ennen Ukrainaa sotaa tehdyn arvion tasolla. Helmikuinen kysely jätettiin julkaisematta, koska Venäjän hyökkäys muutti tilannetta äkillisesti.

Helsingin seudun osuuden arvioidaan kasvavan 52 prosenttiin vuonna 2022. Tampereen osuus vähenee 14 prosenttiin, ja Turku pysyttelee 12 prosentissa. Kasvukolmion osuus asuntotuotannosta nousee 78 prosenttiyksikköön.

Uusia asuntoja oli myynnissä 4 400 kappaletta. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuus pysyi historiaan nähden matalalla tasolla vajaassa 400 asunnossa.

Asuntotuotantokysely syksy 2021:
Asuntoaloitukset edelleen korkealla tasolla 

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 15 300 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 8 700 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 6 600 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon kuluvan vuoden määrästä nousivat kesäkuun kyselyyn verrattuna. Yritykset arvioivat asuntotuotantonsa pysyvän yhtä korkealla tasolla myös ensi vuonna. Painopiste siirtyy omaperustaiseen tuotantoon. Vuokra-asuntojen tuotanto vähenee. 

Helsingin seudun osuuden arvioidaan laskevan 45 prosenttiin vuonna 2022. Tampereen osuus nousee 20 prosenttiin ja Turun 13 prosenttiin. Oulun osuus laskee 8 prosenttiin muun Suomen osuuden pysyessä ennallaan suurin piirtein. Kasvukolmion osuus asuntotuotannosta nousee 78 prosenttiyksikköön.  

Uusia asuntoja oli myynnissä 4 600 kappaletta. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuus laski pohjalukemiin pidemmän aikavälin keskiarvoa matalammalle tasolle 441 kappaleeseen

Asuntotuotantokysely kesäkuu 2021:
Asuntoaloitukset korkealla tasolla, mutta tasaantumassa

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 14 500 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 8 300 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 6 200 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille.

Suunnitelmat tämän vuoden asuntoaloituksista ovat hieman maltillisemmat kuin maaliskuun kyselyssä. Tuotannon arvioidaan painottuvan loppuvuodelle. Omaperustaisen tuotannon odotetaan kasvavan toisella vuosipuoliskolla ja sijoittajakysynnän pysyvän ennallaan sekä alkuvuoteen että viime vuoteen verrattuna.

Asuntorakentamisen kasvuun varaudutaan kaikilla suurilla seutukunnilla lukuun ottamatta Kuopion ja Jyväskylän seutukuntia. Helsingin osuus pienenee.

Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla: 3 400 asuntoa, joista 660 oli valmiita. Ennakkovarausaste nousi aiemmasta ja oli nyt keskimäärin 48 prosenttia.

Asuntotuotantokysely maaliskuu 2021:
Asuntorakentajat varautuvat vilkkaaseen vuoteen 

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 16 200 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 9 000 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 7 200 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloituksista nousivat loppuvuoden arvioista edelleen ja saavuttivat koronakriisiä edeltävän tason. Erityisesti kuluttajakysynnän ennakoidaan kasvavan, mutta myös sijoittajakysyntään odotetaan nousua. Asuntorakentamisen kasvuun varaudutaan kaikilla seutukunnilla ja etenkin Helsingin seutukunnan ulkopuolella.

Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla: 4 000 asuntoa, joista 760 oli valmiita. Ennakkovarausaste laski hieman aiemmasta ja oli nyt keskimäärin 44 prosenttia.

Asuntotuotantokysely marraskuu 2020:
Asuntorakentaminen selvisi kevään pudotuksesta

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 11 900 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä vajaa puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja reilu toinen puoli neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Koronakriisin alku jähmetti asuntomarkkinat hetkeksi keväällä, mutta koko vuoden aloitusmäärät ovat pysyneet yllättävän hyvällä tasolla. Toisaalta tammikuun kyselyyn verrattuna suunniteltujen aloitusten määrä väheni yli 3 000 asunnolla. Asuntoaloitusten arvioidaan vähentyneen etenkin kuluttajakysynnän heikentymisen seurauksena, kun taas sijoittajakysyntä on supistunut vähemmän. 

Yritykset ovat sopeuttaneet tuotantoaan epävarmaan tilanteeseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, 4 600 asuntoa, joista 800 valmiita. Ennakkovarausasteet ovat korkealla, keskimäärin 50 prosentissa.

Asuntotuotantokysely elokuu 2020:
Asuntotuotanto toipunut kevään äkkipysähdyksestä

 Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä runsaan 13 000 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä reilu puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja toinen puoli neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Suunniteltujen asuntoaloitusten määrä kasvoi elokuun kyselyssä noin tuhannella asunnolla verraten edelliseen, toukokuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin suunnitelmat puolestaan putosivat peräti neljänneksellä koronakriisiä edeltäviin odotuksiin nähden. Etenkin kuluttajakysyntä on vahvistunut toukokuun jälkeen. 

Yritykset ovat sopeuttaneet tuotantoaan epävarmaan tilanteeseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, 5 204 asuntoa, joista 900 valmiita. Ennakkovarausasteet ovat korkealla, keskimäärin 47 prosentissa. 

Asuntotuotantokysely toukokuu 2020:
Koronakriisi taittoi alkuvuoden kahtia

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 12 000 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 6 000 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja noin 6 000 on neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja sijoittajille. 

Aloitusmäärät olivat tilastojen mukaan tammi-maaliskuussa jopa viime vuosia korkeammalla tasolla. Nopea käänne tapahtui kuitenkin huhtikuuhun mennessä koronakriisin vuoksi. Vuodelle 2020 suunniteltujen asuntoaloitusten määrä väheni toukokuun kyselyssä yli 4 000 asunnolla eli viidenneksellä tammikuun kyselyyn verrattuna. Väheneminen johtuu sekä kuluttajille että sijoittajille suunnattujen kohteiden laskusta. 

Asuntorakentajat ovat sopeuttaneet toimintaansa. Myynnissä olevien asuntojen määrä oli toukokuussa maltillinen 4 866, joista valmistuneita oli 875 asuntoa.

Asuntotuotantokysely 3/2019:
Yleiskuva vielä yllättävän positiivinen

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ennakoivat aloittavansa kuluvana vuonna kaikkiaan noin 13 200 asunnon rakentamisen. Näistä 7 500 on omaa perustajaurakointia eli vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja 5 700 on neuvottelu-urakoita asuntosijoittamista harjoittaville yhtiöille eli käytännössä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Arviot tämän vuoden aloituksista ovat laskeneet kesäkuun kyselystä, mutta sekä kuluttaja- että sijoittajakysynnän odotetaan jopa hieman vahvistuvan ensi vuonna.

Myynnissä olevien uusien asuntojen varanto ei ole kasvanut. Uusia asuntoja oli syyskuun alussa myynnissä kaikkiaan 6 738, joista valmistuneita oli 1 101 asuntoa.

Asuntotuotantokysely 2/2019:
Sijoittajakysyntä tukee hidastuvaa asuntotuotantoa

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ennakoivat aloittavansa kuluvana vuonna kaikkiaan noin 15 600 asunnon rakentamisen Näistä 8 900 on omaa perustajaurakointia eli yksityisille henkilöille suunnattuja omistusasuntoja ja 6 700 on sijoittajille eli käytännössä vuokrakäyttöön suunnattuja asuntoja.

Myynnissä olevien uusien asuntojen määrä ei ole noussut merkittävästi. Uusien valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä on lievässä nousussa. Toukokuussa uusia asuntoja oli myynnissä 7 055. Maaliskuun kyselytuloksiin verrattuna valmistuneiden osuus myynnissä olevista asunnoista nousi 16 prosentilla yhteensä 1 124 kappaleeseen, mikä on edelleen kohtuullinen määrä.

Asuntotuotantokysely 1/2019:
Asuntorakentaminen vähenemässä

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 14 520 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista 9 300 asuntoa olisi omaperustaista ja
5 200 asuntoa neuvottelu-urakkakkakohteita. Arvio tuotantomääristä on laskenut viimeksi lokakuussa tehdystä kyselystä 600 asunnolla. 

Myynnissä olevien uusien asuntojen kokonaismäärä oli alkuvuonna 7 339 asuntoa, joka oli hieman laskenut viime syksystä. Valmiiden myytävien asuntojen määrä oli nyt 1 013 asuntoa eli 14 prosenttia.

Asuntotuotantokysely 3/2018:
Asuntotuotannossa huippu käsillä

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä
16 100 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista 11 200 asuntoa olisi omaperustaista ja 4 900 asuntoa neuvottelu-urakkakkakohteita. Arvio tuotantomääristä on laskenut viimeksi kesäkuussa tehdystä kyselystä 2 700 asunnolla.

Myynnissä olevien asuntojen kokonaismäärä on kohonnut ennätyslukemiin, 7 869 asuntoon. Valmiiden myytävien asuntojen määrä on kuitenkin pysynyt vakaana ja oli nyt 878 asuntoa eli 11 prosenttia.

Asuntotuotantokysely 2/2018: Asuntotuotannossa ennätys

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 18 800 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista 12 500 asuntoa olisi omaperustaista. Neuvottelu-urakkakohteiden määrä yltäisi reiluun 6 300 asuntoon. Arvio tuotantomääristä on noussut viimeksi tammikuussa tehdystä kyselystä 2 000 asunnolla.

Kuluvan vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla aloituksia arvioidaan käynnistyvän hieman enemmän kuin ensimmäisellä. Asuntoja oli myynnissä toukokuun alussa yhteensä 6 609 kappaletta, joista valmistuneiden osuus oli 808 asuntoa. Tämä vastaa 15 prosenttia myynnissä olevien määrästä. Sekä myynnissä olevien asuntojen kokonaismäärä että valmiiden myytävien asuntojen määrä on noussut tammikuusta.

Asuntotuotantokysely 1/2018: Aloitusmäärät kasvoivat viime vuonna ennätyksellisiin lukemiin

RT:n asuntotuottajat aloittivat viime vuonna yhteensä 14 00 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 10 433 asuntoa oli omaperusteisia ja neuvottelu-urakoina toteutettavia vuokra-asuntoja oli 3 570. Aloitusmäärä toteutui viime vuoden alun odotuksia pienempänä ja jäi peräti 2 700 (-16 %) asuntoa siitä mitä vielä lokakuussa 2017 toteutetussa kyselyssä ennakoitiin. Arvioon nähden laskua tapahtui sekä oman perustajaurakoinnin (-15 %) että vapaarahoitteisten neuvottelu-urakkakohteiden (-20 %) osalta. 

Vuonna 2018 arvioidaan käynnistyvän 16 775 asunnon rakentaminen. Arvio on noin 500 asuntoa vähemmän verrattuna viime lokakuun kyselyyn vuodeksi 2018. Asuntoaloitukset painottuvat nyt taas enemmän sijoittajakysyntään kuin mitä syksyllä ennakoitiin.

Asuntotuotantokysely 3/2017: Suunnitelmat vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta pysyneet korkealla 

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä peräti 16 700 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista noin 12 200 asuntoa olisi omaperustaista ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä olisi vajaat 4 500 asuntoa. Verrattuna kesäkuussa tehtyyn kyselyyn, kokonaismäärä on yhä noussut 1 800 asunnolla. Vaikka neuvottelu-urakkakohteidenkin arvio on noussut kuluvalle vuodelle, on suurin kasvuodotus kohdistunut omaperusteiseen tuotantoon. Sijoittajien osuus uudistuotannossa on siis tullut alaspäin. 

Vuonna 2018 arvioidaan aloitettavan yhteensä vajaan 17 200 asunnon rakennustyöt. Neuvottelu-urakkakohteiden määrän ennakoidaan pysyvän suurin piirtein tämän vuoden tasolla, joskin laskua tulee 200 asunnolla. Sen sijaan omaperusteisen tuotannon ennakoidaan yltävän jo 13 000 asuntoon. 

Asuntotuotantokysely 2/2017: Asuntotuotanto takoo ennätyksiä

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 14 900 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista vajaat 10 700 asuntoa olisi omaperustaisia. Neuvottelu-urakkakohteiden eli vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä yltäisi reiluun 4 200 asuntoon. Arvio aloitusmäärästä on noussut viimeksi tammikuussa tehdystä kyselystä 2 400 asunnolla.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloituksia arvioidaan käynnistyvän hieman enemmän kuin jälkimmäisellä. Erityisesti
perustajaurakointi näyttää alkuvuoden osalta olevan vilkasta. Arvio vuokra-asuntojen tuotannosta on loppuvuodeksi ehkä hieman yllättäen positiivisempi kuin alkuvuodeksi.

Rakennusteollisuus RT:n 13.6.2017 julkaistun asuntotuotantokyselyn perusteella hyvän vireen ennakoidaan jatkuvan ainakin tämän vuoden. Loppuvuoden osalta suunnitellut aloitukset ovat yleensä tarkentuneet hieman arvioitua heikommiksi.

Asuntotuotantokysely 1/2017:

Asuntotuotantokysely 3/2016:
Asuntotuotanto jatkuu korkealla tasolla

Rakennusteollisuus RT:n lokakuisen asuntotuotantokyselyn mukaan asuntorakentamisen kasvu kantaa hyvin tämän vuoden loppuun. Myönteiset odotukset ulottuvat myös ensi vuoteen.

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna reilun 13 600 asunnon rakennustyöt. Arvio on hieman varovaisempi kuin kesäkuisessa kyselyssä. Neuvottelu-urakoiden eli vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen suhteellinen osuus on edelleen ennätyksellisellä tasolla ja on kasvanut nyt 36 prosenttiin.

Neuvottelu-urakoiden ennakoidaan vähentyvän selvästi ensi vuonna, kun taas omaperusteisen tuotannon odotetaan kasvavan. RT:n asuntotuottajat varautuvat aloittamaan ensi vuonna 13 900 asunnon rakentamisen. Suunnitelmat tarkentuvat kysyntätilanteen mukaan. 

Asuntotuotantokysely 2/2016: Asuntotuotanto ennätysvauhdissa

Rakennusteollisuus RT:n kesäkuisen asuntotuotantokyselyn mukaan asuntorakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna. Kyselyyn vastanneet yritykset nostivat tammikuuhun nähden selvästi arvioitaan tämän vuoden aloitusmääristä.

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna reilun 14 000 asunnon rakennustyöt, joka on tähänastisen kyselyhistorian suurin määrä. Ennätyskorkeaa asuntojen tuotantomäärää selittää ennen kaikkea tuotannon kerrostalovaltaistuminen ja asuntokoon pienentyminen. Asunnoista reilut 65 prosenttia on vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja loput vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Asuntotuotantokysely 1/2016:

RT:n asuntotuottajat aloittivat viime vuonna vajaan 10 500 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista noin 6 900 asuntoa oli omaperustaisia. Neuvottelu-urakoina toteutettavien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä oli ennätyksellisesti runsaat 3 500 asuntoa. Myös Helsingin seudun osuus aloituksista oli ennätyslukemissa, 52 prosenttia.

Kyselyyn vastanneet yritykset suunnittelevat aloittavansa tänä vuonna kaikkiaan 11 800 asunnon rakentamisen. Neuvottelu-urakkakohteiden osuuden ennakoidaan kasvavan edelleen reiluun 4 300 asuntoon. Tämän vuoden asuntotuotanto-odotukset ovat vahvistuneet viime lokakuussa tehdyn kyselyn jälkeen.


Asuntotuotantokysely 3/2015:

Vapaarahoitteisen tuotannon suunnitelmat laskeneet kesästä

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes noin 11 100 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista noin 6 900 asuntoa olisi omaperustaista ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä olisi vajaat 4 200 asuntoa. Verrattuna kesäkuussa tehtyyn kyselyyn kokonaismäärä on laskenut tuhannella asunnolla. Odotukset ensi vuodeksi ovat melko varovaiset.

Neuvottelu-urakkakohteiden eli vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen suhteellinen osuus kaikista aloituksista on ennätyksellisen korkea. Myös Helsingin seudun osuus aloituksista on ennätyslukemissa, 56 prosenttia.


Asuntotuotantokysely 2/2015:


Asuntotuotantokysely 1/2015:


Asuntotuotantokysely 3/2014:

Suunnitelmat vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta lähes ennallaan

Lokakuussa 2014 toteutetussa asuntotuotantokyselyssä RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes noin 10 400 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä noin 6 400 asuntoa on omaperustaista ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja olisi vajaat 4 000 asuntoa. Verrattuna kesäkuussa tehtyyn kyselyyn, kokonaismäärä on laskenut 1 300 asunnolla.

RT arvioi lokakuun ennusteessa asuntoaloitusten jäävän tänä vuonna 25 000 asuntoon.

Asuntotuotantokysely 2/2014:
Heikko kuluttajakysyntä jarruttaa yhä asuntotuotantoa

Kesäkuussa julkaisutssa asuntotuotantokyselyssä Rakennusteollisuus RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes 11 700 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä vajaat 7 600 asuntoa on omaperustaisia ja vapaa-rahoitteisten vuokra-asuntoja olisi noin 4 100. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen aloitusarvio on noussut tammikuuhun nähden peräti vajaalla kolmanneksella.

Rakennusteollisuus RT arvioi tänä vuonna aloitettavan kaikkiaan 26 500 asunnon rakentamisen. Määrässä ovat mukana niin vapaarahoitteiset kerros- ja rivitaloasunnot, omakotitalot kuin ARA-vuokra-asunnotkin.

Rakennusteollisuus RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa.