Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysi

WSP Finlandin tuottaman raportin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millainen rooli tieverkolla on elinkeinoelämän toimitusketjuissa. Muut liikenneverkot otetaan huomioon siinä laajuudessa kuin logististen prosessien kannalta on oleellista. Syvempi analyysi perustuu tieliikenteen tavaravirroista saatavaan tietoon.

Tarkastelun kohteena ovat olleet maa- ja metsätalous, metsäteollisuus, elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, teknologiateollisuus, metalliteollisuus sekä yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö. Nämä toimialat muodostavat merkittävän osan Suomen tieliikenteen kuljetussuoritteista.

Tarkastelemalla tieverkon käyttöä eri lähestymistavoin saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa tienpidon päätöksiä tehtäessä. Huomioimalla liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden lisäksi myös tavarakuljetusten arvo, päästään käsiksi väylien taloudelliseen merkitykseen. Myös eri teollisuudenalojen tarpeet tulevat näin paremmin esille.

Työn ohjausryhmään ovat osallistuneet seuraavat tilaajien edustajat: Anu Kruth, Liikennevirasto; Jukka Peura, Liikennevirasto; Pekka Ovaska, Liikennevirasto; Ari Kähkönen, INFRA ry; Marko Mäki-Hakola, MTK; Kaisa Saario, Keskuskauppakamari; Outi Nietola, Metsäteollisuus ry sekä Elintarviketeollisuuden, Kemianteollisuuden ja Teknologiateollisuuden edustajana Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Työ on tehty WSP Finland Oy:n Advisory Services -yksikössä professori Jorma Mäntysen johdolla. Työryhmään ovat kuuluneet DI Tuuli Rantala (pp), HTM Ville Autero (vara pp), DI Pasi Metsäpuro ja DI Riina Isola. DI Timo Kärkinen on toiminut asiantuntijakommentaattorina tulosten arvioimisessa.

Raporttiin liittyviä aineistoja