Oppaita työmaalle

Laatupolku-hankkeen puitteissa on laadittu useita oppaita ja ohjeita. Ne koskevat muun muassa rakennustyömaan kosteudenhallintaa ja toimivan työmaan hyviä käytäntöjä.

Sisäilman laadun hallinta rakennushankkeen eri vaiheissa
Palvelukokemuksen korjauskirja
Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä
Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -opas 
Rakennustyömaan sääsuojaus
Kuivana rakentaminen -opas
Näin päällystät oikein -ohje muovimaton asentamiseen

Sisäilman laadun hallinta rakennushankkeen eri vaiheissa

VTT Expert Services Oy:n asiantuntijaselvitys keskittyy uudehkojen rakennusten sisäilmaongelmiin, niiden syihin ja mahdollisuuksiin ehkäistä ennakolta niiden syntymistä. Selvityksessä tarkastellaan niin tilaajaosaamista, rakentamista kuin rakennuksen ylläpitoa ja käyttöäkin. Se auttaa rakennushankkeen eri osapuolia näkemään toistensa haasteet terveen sisäilman saavuttamiseksi. Siitä on hyötyä kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä rakennusten käyttäjille ja ylläpitäjille.

VTT Expert Services Oy:n asiantuntijaraportti 

Palvelukokemuksen korjauskirja

Rakentajat kohtaavat rakennusprojektin eri vaiheissa monenlaisia, myös haastavia, asiakastilanteita. Palvelukokemuksen korjauskirja on opas, joka auttaa ratkaisemaan asiakkaiden kokemat ongelmat jo varhaisessa vaiheessa.

Palvelukokemuksen korjauskirja on suunnattu kaikille rakennusalalla työskenteleville. Kirja perehdyttää erilaisten asiakaskohtaamisten sujuvaan hoitamiseen rakennusprojektin aikana. Kirjassa on kuusi erilaista asiakastarinaa ja neuvoja tilanteiden selvittämiseksi. Tarinoiden pääpaino on uudisasuntorakentamisessa, mutta vinkit pätevät myös esimerkiksi putkiremontteihin tai omakotitalon rakentamiseen.

Palvelukokemuksen korjauskirja

Alkuun

……… 

Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä

Laadukkaan rakentamisen hyvät käytännöt koottuna yksiin kansiin. Asiaa mm. suunnittelutyön johtamisesta, aikataulujen hallinnasta, työmaan johtamisen kehittämisestä sekä työmaan digitaalisista välineistä.

Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä (pdf)

Alkuun

……… 

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -opas

Ohjeita, käytännön esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä toimivan rakennustyömaan tuotannonsuunnitteluun.

Toimivan työmaan takana on hyvä ennakkosuunnittelu, jatkuva töiden seuranta sekä ohjaaminen kohti haluttua työn tekemistä ja työmaan kokonaislaatua.

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä ja ohjeita hyviksi havaituista käytännöistä hyödynnettäväksi työmaan tuotannonsuunnittelussa.

Toimiva työmaa - hyvät käytännöt  

Alkuun

……… 

Rakennustyömaan sääsuojaus

Rakennustyömaan sääsuojaus -ohjekortti kokoaa työmaan suojaukseen liittyvät asiat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ohjeessa esitellään yleisellä tasolla kosteuden torjuntaa ennen rakentamista sekä säältä suojautumisen eri ratkaisuja rakentamisen aikana. Ohjeessa esitetään ratkaisuja eri rakennusmateriaalien suojaukseen.

Tarjolla on myös diasarja työmaan kosteussuojauksesta. Se havainnollistaa, mitä asioita on otettava huomioon.

Rakennustieto: Ratu suunnitteluohje S-1232 
Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla -diasarja 

Kosteudenhallinta.fi on RT:n ja ympäristöministeriön yhteistyönä toteutettu sivusto, jolle on koottu tietoa rakentamisen kosteusvaurioiden ehkäisemisestä myös sääsuojauksen näkökulmasta.

Kuivana rakentaminen -opas

Kuivana rakentaminen – opas  rakentamisen kosteudenhallintaan on selkeä tietopaketti mm. rakennushankkeen eri osapuolten rooleista ja vastuista kosteudenhallinnassa, tyypillisistä kosteusvaurioista (lähteet, syyt ja seuraukset) sekä kosteudenhallintaprosessista kokonaisuutena. Oppaassa on myös käytännön esimerkkejä työmailla vastaan tulleista, kosteuteen liittyvistä ongelmista.

Opas on koottu Kosteudenhallinta.fi-sivuston pohjalta ja se tiivistää Kuivaketju10-toimintamallin keskeisen sisällön.

Alkuun

………

Näin päällystät oikein

Lattian- ja seinänpäällysteliitto muistuttaa, että muovimattojen oikeaoppisessa asentamisessa olennaista on varmistaa aina alustan riittävä kuivuus ja käyttää matala-alkalista tasoitetta. Oikein asennettuna alustaansa liimattu muovipäällyste on turvallinen, kestävä ja toimiva ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja korkean hygieniatason sairaalatiloihin.

Näin päällystät oikein -ohje muovimaton asentamiseen

……… 

Rakennustöiden laatu 2014 -kirja

Rakennustöiden laatu -kirja on tarkoitettu rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannon ohjaukseen ja suunnitteluun.

Kirja kokoaa yhteen Ratun menetelmäohjeiden ja Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RYL-kirjojen laatuasiat työn tekemisen näkökulmasta. Kirja auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään ennalta ongelmia jo työnsuunnitteluvaiheessa ja työkauppoja sovittaessa.

Kirja jakautuu kahteen osioon: laadun teoriaan ja työlajikohtaisiin ohjeisiin. Laadun teorian yhteydessä käydään läpi laatu ja sen johtaminen sekä yleisesti että rakennushankkeen kannalta katsoen. Työlajikohtaiset ohjesivut keskittyvät enemmän toteutuksen laatuun.

Rakennustieto: Rakennustöiden laatu 2014 

Alkuun

………