Laadun mittaaminen

Laadun mittaaminen ja toteutuneen laadun havainnointi on keskeinen osa laadun kehittämistä. Mittaamista voidaan toteuttaa eri tasoilla, kuten työmaa-, yritys- tai toimialatasolla. Mitattavia asioita ovat lopputuloksen tekninen virheettömyys, prosessin sujuvuus, yhteistyön toimivuus sekä asiakaskokemus.

Laatumittari rakennustyömaille

Osana Laatupolku-hanketta RT on kehittänyt Laatumittarin, joka on havainnointityökalu työnaikaseen laadunseurantaan ja luovutusvaiheessa tapahtuvaan laatuvirheiden havaitsemiseen. Sen avulla rakennustyömaalla voidaan myös ennalta ehkäistä laatuvirheiden syntymistä ja auttaa korjaamaan jo syntyneet laatupoikkeamat.

Laatumittari on Työturvallisuusmittarin kaltainen käytännön työkalu rakennusyrityksille ja työmaille. Lisäksi se auttaa työmaata jäsentelemään laatupoikkeamat niistä vastuussa oleville yrityksille. Siten koko projektin laadunhallintaa on helpompi ohjata. 

Laatumittari muodostuu kahdesta pääosasta

1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen havainnointi, jolla varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edellytykset.

Tarkastelukohteina ovat

  • työmaan ulkoinen siisteys,
  • materiaalin hallinta,
  • valmiin työn laatu sekä
  • laadunhallinnan toteutus.

2. Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus, jolla varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen.

Tarkastelukohteina ovat

  • luovutuksen suunnittelu,
  • aikataulutilanne portaittain,
  • laatuvaikutelma sekä
  • valmiin työn laatu asunnoittain.

Lisätietoja Laatumittarista

Vastaavia työkaluja on saatavilla myös kaupallisina sovelluksina.

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakaskokemuksen mittaamisessa tyypillinen työkalu on nettosuositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS). Se mittaa yhden kysymyksen avulla asiakkaiden asiakasuskollisuutta ja -sitoutumista sekä suositteluhalukkuutta. Perusmuodossaan kysymys on: "Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä X ystävällesi tai työtoverillesi?"

Nettosuosittelun taustalla olevaan kysymykseen vastataan asteikolla 10–0: 10 = suosittelisin varmasti ja 0 = en suosittelisi. Aktiivisiksi suosittelijoiksi lasketaan vastaajat, jotka antavat arvosanan 10 tai 9. Passiivisia ovat 8–7 ja kriittisiä ovat 6–0. NPS-luku lasketaan vähentämällä aktiivisten suosittelijoiden osuudesta kriittisten vastaajien osuus. 

NPS-indeksiä hyödynnetään useilla toimialoilla, myös useissa rakennusalan yrityksissä. Rakennusteollisuus RT ry:n Laatupolku-hankkeessa kehitetään NPS-luvun hyödyntämistä toimialan asiakaskokemuksen laadun mittaamiessa.

Hankeosapuolten palautejärjestelmä yhteistyön toimivuudesta

Palautetta keräämällä voidaan parantaa hankeprosessin ja yhteistyön laatua. Palautetta kannattaa kerätä jo hankkeen aikana, eikä ainoastaan sen päätyttyä. Rakentamisen Laatu RALA ry:n kehittämä RALA-palaute mahdollistaa monipuolisen palautteen keräämisen ja analysoinnin. Lue lisää RALAn kotisivuilta.


Katso myös