EPSI Rating: uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimus

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimus on EPSI Ratingin ja Rakennusteollisuus RT:n yhdessä kehittämä ja EPSI Ratingin toteuttama. Se mittaa kuluttaja-asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla.

Tutkimuksessa ovat mukana suurimmat asuntorakentajat, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Seitsemästä yritystä on antanut asiakasrekisterinsä tutkimuskäyttöön ja tilannut tarkan yrityskohtaisen tutkimuksen. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen tutkimuksessa on ryhmä Muut, jossa on muita keskisuuria ja pienempiä toimijoita.

Uudisasuntorakentaminen 2020 -tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2020 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä ja Muut-ryhmässä tutkimusnäyte kerättiin erikseen. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna 18.1.–16.2.2021 ja siihen osallistui 983 Suomessa asuvaa asunnonostajaa. Lisäksi haastateltiin 661 henkilöä yleisväestöstä.

Tuoreimman tutkimukseen mukaan Suomessa uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyysindeksi on 77,8. Tulos oli kolmatta vuotta peräkkäin EPSI Ratingin Suomessa tutkimien toimialojen kärjessä. Toimialan tulos on erittäin korkea myös pohjoismaisessa vertailussa. Ruotsissa uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä tutkittiin vuonna 2019 ja se oli 70,8.

Asiakastyytyväisyyden tasoa osoittava indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0–60 tyytymätön.

Tutkimus tehtiin pilottiversiona ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia. Vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta alkaen tutkimus sisältää julkisen vertailulistan yrityksistä, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Vuodesta 2019 lähtien on tutkittu myös yleisväestön mielikuvia asuntorakentajista.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista.

Lisätietoja tutkimusten tuloksista

EPSI Uudisasuntorakentaminen mallikysymykset

2020

2019

2018

2017

2016