Louhinnan sytytysjärjestelmien muovijäte

Vesistötäyttöihin käytetystä louheesta muoviroskaa on päässyt vesistöihin, koska louhinnassa yleisesti käytettyjen impulssisytytysjärjestelmien johtimet ja kytkinkappaleet kelluvat vedessä. Nykyisin useisiin ympäristölupiin on kirjattu, että meritäytöissä on käytettävä puhdasta louhetta tai että ei saa olla johtimia louheen seassa, mutta jälkimmäistä ei ole mahdollista toteuttaa millään menetelmällä.

Helsingin kaupungin toimeksiannosta v. 2018 Rambollin toteuttamassa selvityksessä ”Louhinnan sytytysjärjestelmien muovijäte” on käyty läpi keinoja kerätä muoviroskaa louheen seasta. Selvityksessä todettiin, että louhinnasta syntyneen ja louheen sekaan joutuneen muovin kerääminen on haastavaa eikä selvästi muista menetelmistä edukseen erottuvaa menetelmää ole löydetty. Muovin keräämisen menetelmistä parhaiten soveltuu muovia sisältävän louheen täyttäminen puhtaan pengerryksen sisäpuolelle.  Elektronisten sytytysjärjestelmien käytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia mm. tuotannon tehokkuuteen, ja koska niiden muoviosat eivät kellu, ei muovi pääse louhetäytöistä leviämään vesistöihin. Elektronisten sytytysjärjestelmien käytön lisääminen vaatii kilpailutuksiin vaatimuksen menetelmän käytöstä. 

Katso webinaarin tallenne

RT järjesti syyskuussa webinaarin liittyen meren muoviroskaan ja louhintatöihin. Webinaarin juontajana toimi RT:n elinkeinopoliittinen johtaja Juha Laurila, ja webinaarissa kuultiin myös WWF Suomen tervehdys. Tilaajan puheenvuorossa käytiin läpi etenkin sitä, mitä louheen mukana vesistöihin joutuville panoslangoille voidaan tehdä.

Katso tästä webinaarin tallenne
Katso tästä Suomenlinnan hoitokunnan webinaarin video-osuus

Elektroniset sytytysjärjestelmien käyttö

 • Elektroniset sytytysjärjestelmät eivät vähennä syntyvän muovijätteen kokonaismäärää, mutta koska niiden osat eivät kellu vedessä, on muovijätteen leviäminen vesistössä epätodennäköisempää.
 • Elektronisten sytytysjärjestelmien käyttökustannuksen on todettu olevan korkeampi kuin impulssisytytysjärjestelmän käytössä, mutta niiden käyttö mahdollistaa tehokkaamman ja hallitumman tuotannon.
  • Muovin keräämisen aiheuttamat kustannukset ovat vähintään yhtä suuret kuin elektronisten nallien käytän aiheuttama lisäkustannus.
  • Magneettisen erottelun käyttö ei ole toimiva eikä teknisesti järkevä ratkaisu muovin keräämiseen.
 • Käyttöönotto vaatii kilpailutuksiin määräyksen elektronisten nallien käytöstä.
  • Kykeneviä toimijoita alalla on todettu olevan riittävästi.
  • Norjassa löytyy enemmän käyttökokemusta 

Täyttö penkereen sisäpuolelle

 • Meritäytöt voidaan pyrkiä mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että täyttöalueen ulkoreunaan muodostuu jätteettömästä louheesta yhtenäinen reunapenger. Penkereen sisäpuolelle voidaan käyttää muovijätettä sisältävää louhetta, josta muovi ei reunapenkereen läpi pääse vesistöön.
  • Menetelmä rajoittaa niin muovijohtimien kuin mikromuovin jäämään täytetyn louheen sisään.
  • Menetelmän käyttö ei ole mahdollista. Tällöin täytöt pyritään suunnittelemaan niin, että täytön alkuvaiheessa rakennettavista meritäytöistä muodostuu suoja myöhemmin täytettävälle alueelle. Suojatun alueen täytöissä voidaan mahdollisesti hyödyttää suojaverhoa.
  • Ennen täyttöpenkereiden rakentamista on merenpohja pääsääntöisesti ruopattava, jotta penkereen stabiliteetti on riittävä.
  • Louhe voidaan myös ohjata väliaikaiseen altaaseen, jolloin kelluva muovijäte voidaan kerätä talteen. 

Suojaverhon käyttö meritäytöissä

 • Meritäytöissä voidaan käyttää jätteen leviämisen estävää suojaverhoa, puomitusta tai silttiverhoa (sammennusverho).
  • Suojaverhon käyttö on tunnettu ja toimivaksi todettu menetelmä, mutta ei sovellu kaikkiin kohteisiin esim. tuulisuuden ja meriliikenteen vuoksi.
  • Vedenpinnalta on vaivatonta kerätä suojaverhoon kasautunutta muovijätettä
  • Mikromuovin leviäminen on suojaverhon materiaalista riippuvaista
  • Suojaverhoja käytettäessä on panostettava suunnitteluun. Tarvitaan selkeät kriteerit kestävyydestä ja toimivuudesta virtausten, aallokon ja tuulen suhteen. 

Louheen lajitteleva varastointi ja esikäsittely

 • Ideana erotella tunnelilouheet ja avolouhintakivi erillisiin läjityskasoihin, koska tunnelilouheessa on todettu olevan enemmän muovijätettä
  • Louhe voidaan välpätä eri jakeiden mukaan hyötykäytön tehostamiseksi, jolloin mahdollisesti osa muovijätteestä saadaan eroteltua.
   • Ei ole kustannustehokasta eikä näyttöjä muovijätteen erottumisesta ole.
  • Louheiden erottelu ei useinkaan sovellu kaupunkialueiden työmaille.
  • Puhtaampaa avolouhintakiveä harvemmin käytetään meritäyttöihin