Kestävät kriteerit rakennusten hiilijalanjäljen arviointiin (KEKRI)

Kekri-hankkeessa tarkastellaan suunnitteilla olevaa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää ja tuotetaan tietoa sen laadun, luotettavuuden ja hyväksyttävyyden parantamiseksi.

Suomessa hiilijalanjälki on nostettu keskeiseksi kestävän rakentamisen indikaattoriksi monen muun EU-maan tapaan. KEKRI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa testattiin ympäristöministeriön laatimaa luonnosta rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmästä tarkastelemalla erityyppisiä todenmukaisia rakennuskohteita. Näistä laskettiin variaatioita erilaisilla runkomateriaaleilla, talotekniikka-ratkaisuilla sekä lämmitysratkaisuilla. 

Tulokseksi saatiin, että energiantuotannon päästökertoimet, laskentajakson pituus ja lämmitysmuoto ovat laskennassa merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä ja vaikuttavat käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjälkeen. Rakennusmateriaaleillakin on vaikutusta laskennan tuloksiin, mutta ei siinä määrin kuin yleisesti oletetaan. Myös erilaisilla runkoratkaisuilla on yllättävän pieni ero keskenään. 

Hankkeen toisessa vaiheessa on kartoitettu tarkemmin vähähiilisyyden arviointimenetelmään sisältyviä epävarmuustekijöitä, luotettavuutta käytännössä ja soveltuvuutta osaksi sääntelyä. Lisäksi on tarkasteltu hiilijalanjäljen raja-arvojen eli päästökattojen asettamista käyttötarkoitusluokittain. Tarkoituksena on muun muassa kartoittaa laskentatulosten vaihteluväliä ja kustannusoptimaalisia ratkaisuja.

Rakennusteollisuus RT:n vetämän hankkeen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa toimivat konsultteina Ecobio Oy ja Vesitaito Oy.

Hankkeen yhteydessä RT on lisäksi teettänyt Gaia Consulting Oy:llä selvityksen vähähiilisten rakennusmateriaalien hiilikädenjäljestä osana sääntelyä. Selvityksessä tarkasteltiin myös puurakentamisen hiilikädenjälkeä ja ilmastovaikutuksia silloin, kun mukaan lasketaan puun käytöstä aiheutuva metsien hiilivarastojen ja -nielujen väheneminen.

Raportit ja aineistot

Rakennusten hiilijalanjälkitarkastelut, joita on tehty ympäristöministeriön eri arviointimenetelmäluonnoksilla

Tiedotteita 

Katso myös