Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma tähtää kestävään kasvuun

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman avulla parannetaan Suomen kilpailukykyä pyrkimällä resurssi- ja materiaalitehokkaan talouden sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen soveltamisen eturintamaan.

Eri ministeriöiden yhteistyönä laaditun ohjelman tarkoituksena on luoda kannusteita ja poistaa esteitä materiaalitehokkaan tuotannon ja kestävän yritystoiminnan tueksi.

Ohjelmassa asetettu tavoite on ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Sillä pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.

Edellytyksiä ekologisesti kestävälle kasvulle 

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma esittää kahdeksaa toimenpidettä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Ohjelmalla pyritään luomaan edellytyksiä ekologisesti kestävälle kasvulle ja työpaikoille, edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vahvaan osaamiseen perustuvan korkean arvonlisän tuotantoon.

Luonnonvarojen kulutuksen on arvioitu nykyisellä kehityssuunnalla kaksinkertaistuvan maailmassa vuodesta 2000 vuoteen 2030 mennessä. Lisääntyvää kysyntä merkitsee luonnonvarojen ja materiaalien hintojen nousua.

Luonnon resurssien riittävyys on haaste niin taloudelle, ilmastonmuutoksen torjunnalle kuin biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden turvaamiselle. Materiaalitehokkuuden edistäminen on yksi vastaus maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Kahdeksan toimenpide-ehdotusta

Tutkimus ja koulutus

  • Käynnistetään kokoava tutkimusohjelma materiaalitehokkuuden edistämiseksi

Yritysten työkalut materiaalitehokkuuden kehittämiseksi

  • toteutetaan teollisia symbiooseja vauhdittava kansallinen toimintamalli kolmivuotisena hankkeena
  • kehitetään toimintamalli resurssiviisaan alueellisen yhteistyön vahvistamiseen
  • käynnistetään tuettu materiaalikatselmushanke viideksi vuodeksi
  • kokeillaan materiaalisopimusmenettelyä materiaaliviisauden vauhdittajana

Lainsäädäntö ja sujuva hallinto

  • toteutetaan ympäristölupien keventämis- ja selkeyttämismalli

Kv- ja EU-vaikuttaminen

  • ennakoidaan kansainvälistä materiaalitehokkuuspolitiikkaa ja vaikutetaan EU:n materiaalitehokkuuspolitiikan muotoutumiseen
  • vahvistetaan EU:n Life-ohjelman rahoitusta suomalaisiin materiaalitehokkuusohjelmiin