Kestävän rakentamisen standardit luovat yhdenmukaiset pelisäännöt

Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:n tekninen komitea TC 350 Sustainability of construction works on laatinut standardipaketin eurooppalaisten yhdenmukaistettujen pelisääntöjen perustaksi.

Standardit on kehitetty rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaa sekä selosteita lähtötietoina käyttävää rakennusten ympäristövaikutusten arviointia varten.

Työ on laajentunut toisessa vaiheessaan käsittämään laajemmin myös kestävän rakentamisen muiden näkökohtien arvioinnin sekä infrarakentamisen vaikutusarvioinnin.

Suomessa teknisen komitean CEN/TC 350 SFS:n antama toimialayhteisövastuu on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:llä, joka perusti työn seurantaan oman tukiryhmänsä heti eurooppalaisen työn käynnistyttyä.

Keskeisiä CEN/TC 350 työn lähtökohtia ja periaatteita

 • Luodaan rakennustason vaikutusarviointiin eurooppalainen harmonisoitu standardisarja, joka toimii perustana eurooppalaiselle järjestelmälle ja yhteisille pelisäännöille.
 • Käsitellään kestävän rakentamisen kolmen pilarin kokonaisuus:
  • ympäristösuorituskyky (EC DG/Ent Mandaatti M/350)
  • sosiaalinen pilari
  • taloudellinen pilari
 • Tarkastelupohjana on koko elinkaari: indikaattorit ovat määrällisesti määritettävissä.
 • Työssä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon EU:n muut rakennustuotteita koskevat aloitteet (mm. Eco-design, Greening Public Procurement, Energy-label, Eco-label, Lead Market Initiative, European Platform on LCA, Single Markets for Green Products).
 • Työllä pyritään estämään mahdolliset tekniset kaupan esteet niin EU:n sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on harmonisoitu, yhteisesti sovittu tapa tuottaa ympäristötietoa rakennustason ympäristövaikutusarviointiin.
 • Otetaan huomioon kehyksenä myös ISO:n vastaava standardikehitys ISO/TC59/SC17 Building Construction – Sustainability in Building Construction.

CEN/TC350 standardipaketti

Puitteet (julkaistu)

 • EN 15643-1 Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings – Part 1: General framework
 • EN 15643-2 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
 • EN 15643-3 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 3 Framework for the assessment of social performance
 • EN 15643-4 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 4 Framework for the assessment of economic performance

Ympäristövaikutukset (julkaistu)

 • EN 15978 Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method
 • EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
 • EN 15942 Sustainability of construction works - Environmental product declarations communication format – Business to Business
 • CEN/TR 15941 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data

Muut julkaisut

 • EN 16309 Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Methods
 • EN 16627 Sustainability of construction works – Assessment of economic performance of buildings – Methods

Standardien keskeinen sisältö

Euroopan komission mandaatilla M/350 toteutetulla työllä on ollut EU:n jäsenvaltioiden kannalta useita yhteisiä tavoitteita. Näiden todellinen jalkauttaminen vaatii vielä jatkotyötä sekä rakennustasolla tehtävän ja rakennuksen koko elinkaaren kattavan ympäristövaikutusarvioinnin periaatteiden ymmärtämistä. Standardien sisällössä näkyy kuitenkin mandaatin henki.

Standardisointityön tavoitteina on ollut

 • Yhteisesti sovittujen, läpinäkyvien ja uskottavien pelisääntöjen luominen rakennusten elinkaaripohjaiseen ympäristövaikutusarviointiin, joka pohjautuu elinkaariarvioinnin ISO 14040-standardisarjaan (LCA = Life cycle assessment)
 • Yhteisten eurooppalaisten pelisääntöjen luominen rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan.

Tavoitteena on Suomessa laadittujen ympäristöselosteiden käyttö ilman lisävaatimuksia muissa maissa ja päinvastoin. Tavoite on erittäin tärkeä, kun ottaa huomioon uuden rakennustuoteasetuksen mukanaan mahdollisesti tuoma vaatimus sisällyttää ympäristöseloste (tai ympäristöselosteen erikseen määriteltyjen indikaattorien tietoa) rakennustuotteen CE-merkintään.

Tällöin harmonisoiduilla arviointimenetelmillä olisi erittäin suuri merkitys rakennustuotteiden vapaalle liikkuvuudelle (yhtenäiset menetelmät ilman maakohtaisia, kustannuksia synnyttäviä lisävaatimuksia).

 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietona käyttävien laskentasääntöjen kehittäminen rakennustason koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusarviointiin.

Tavoite on merkittävä jo siitäkin syystä, että rakennuksen elinkaari on poikkeuksellisen pitkä ja huomioon otettavia tekijöitä on useita.

 • Yhteisesti käytettävien indikaattorien määrittäminen sekä rakennustuotetasolla että rakennustasolla
 • Toiminnallisen vastaavuuden kriteerien määrittäminen, sillä ainoastaan toiminnallisesti vastaavia rakennuksia on mahdollista vertailla keskenään.
 • Yleisesti LCA:han pohjautuvan elinkaariarvioinnin uskottavuuden ja käytettävyyden parantaminen rakennusten ympäristövaikutusarvioinnissa.
 • Ymmärryksen lisääminen elinkaariarvioinnin soveltamisesta rakennuksiin: ei yksittäisten rakennustuotteiden vertailua rakennustuotetasolla, vaan rakennustuotetason tiedon käyttäminen osana koko elinkaaren kattavaa rakennustason arviointia, kun rakennustuotteet toimivat osana rakennusta.

Tässä työssä eurooppalaisesti standardisoidut tyypin III ympäristöselosteet (EPD) sopivat rakennustuotteiden ympäristötiedon ilmoittamiseen. Rakennustuotteet osana rakennusta ovat välituotteita - intermedia products - joista tyypillisesti ilmoitetaan tiedot 'raaka-aineen lähteeltä tehtaan portille'. Esimerkiksi tyypin I ympäristöselosteet (ympäristömerkit) eivät sovellu rakennustuotteiden koko elinkaaren kattavaan arviointiin.

 • Yleisesti ymmärryksen lisääminen rakennuksen (siihen käytettyjen rakennustuotteiden) elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutusten keskinäisistä suhteista ja merkityksistä toisiinsa.