Ympäristövaikutusten ja kestävän rakentamisen arviointi - standardit ja luokitukset

Rakennusten ympäristövaikutusten ja kestävän rakentamisen muiden näkökohtien arvioimiseksi tarvitaan luotettavia ja läpinäkyviä menetelmiä. Oleellista on tarkastella rakennusta kokonaisuutena ja koko elinkaaren ajalta. Tähän tarkoitukseen on luotu kestävän rakentamisen eurooppalaiset standardit.

Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:n teknisessä komiteassa (TC350 Sustainability of construction works) on laadittu standardeja kestävän rakentamisen läpinäkyviksi arviointi- ja laskentamenetelmiksi.

Standardit luovat yhteiset säännöt

Standardiperhe sisältää standardit niin lähtötietoina tarvittavien rakennustuotteiden ympäristötietojen tuottamiseen kuin rakennustason koko elinkaaren kattavaan arviointiin.

Standardit luovat yhteiset säännöt, joiden avulla voidaan tuottaa neutraalia tietoa kestävästä rakentamisesta sekä kohdistaa tarkastelu olennaiseen.

Ekologisen rakentamisen arvioinnissa virhetulkintojen riski on ollut suuri, kun menetelmät ovat olleet kirjavia ja eri tekijöiden merkittävyyttä ei ole osattu tunnistaa. Arviointimenetelmien käytännöt eri maissa ovat myös heijastelleet poliittisia painotuksia, kun taas standardit tavoittelevat laskettua tietoa.

Standardit vastaavat EU-tason säädöshankkeiden tarpeisiin

Standardisoinnin keinoin tapahtuvaa arviointimenetelmien harmonisointia vaativat myös EU-tason aloitteet ja lainsäädäntö.

Euroopan komission resurssitehokkuuden lippulaivahankkeen mukaan rakentamisessa kuuluu varmistaa energiatehokkuuden parantaminen, materiaalitehokkuuden tehostaminen - jätteen synnyn vähentämisen, uusiokäytön ja kierrätyksen osalta - sekä rakentamisen ratkaisujen pitkäikäisyys ja kestävyys. Näiden todentaminen vaatii taakseen läpinäkyvät arviointi- ja laskentamenetelmät.

Myös EU:n rakennustuoteasetus sisältää vaatimuksia tuottaa jatkossa laajemmin tietoa rakennustuotteen ympäristövaikutuksista. Asetukseen on lisätty uusi perusvaatimus, joka käsittelee luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Luonnonvarojen kestävässä käytössä on otettava huomioon rakennustuotteiden kestävyys ja kierrätettävyys sekä ”ympäristöystävällisten” raaka-aineiden käyttö ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö. Näiden edistämistä ja arviointia vaatii osittain myös jätelain kokonaisuudistus, joka on toteutettu EU:n jätedirektiivin pohjalta.

Standardeja tarvitaan kestävän rakentamisen kaikille osa-alueille

Koska ympäristönäkökohdat ovat vain yksi tekijä kestävän rakentamisen kokonaisuudesta, eurooppalaisia sääntöjä laaditaan myös rakentamisen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen liittyvien näkökohtien sekä elinkaarikustannusten arviointiin.

Standardisoitua tietoa käyttävät tulevaisuudessa myös eri kestävän rakentamisen luokitusjärjestelmät. Standardisoinnin työkaluja tullaan käyttämään laajalti erilaisten kansainvälisten luokitusten sekä eriasteisen kansallisen päätöksenteon tukena.

Suomalaiset mittarit ympäristötehokkuuden arviointiin

Green Building Council (GBC) Finland julkaisi vuoden 2013 alussa rakennusten elinkaarimittarit, jotka noudattavat eurooppalaisten standardien periaatteita.

Mittarit soveltuvat rakennuksen suunnittelu- ja käyttövaiheeseen. Niiden avulla voi ohjata rakennuksen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia, taloutta ja käyttäjien hyvinvointia sisäympäristön olosuhteiden kautta.

Elinkaarimittarit kehitettiin Sitran rahoittamassa ja GBC Finlandin toteuttamassa Värkki-projektissa. Niiden jatkokehitys tapahtui osana ERA17-toimenpideohjelmaa. Rakennusteollisuus RT oli mukana molemmissa hankkeissa.

RTS-ympäristöluokitus ja RT-ympäristötyökalu ovat tuoreimpia esimerkkejä luokituksista. Ne ovat tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat toteuttaa ympäristövastuullista rakentamista Suomen oloihin kehitettyä ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen.

RT:n kanta

  • Kiinteistö- ja rakentamisala tarvitsee yhtenäisen tavan arvioida rakennusten ja rakentamisen ympäristövaikutuksia ja muita kestävän rakentamisen näkökohtia.
  • Asetettavien vaatimusten tulee olla toiminnallisia ja perustua suoritustasoon ja koko rakennuksen tarkasteluun.
  • Arviointimenetelmien lähtökohtana tulee olla eurooppalainen CEN/TC 350 – Sustainability of construction works -standardiperhe