Kulunseuranta

Heinäkuussa 2014 voimaan tulleen muutoksen myötä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä.

Luetteloa on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Luetteloa ei tarvitse pitää työmaalla, jossa rakennus tai sen osa tulee rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Työturvallisuuslaki muuttui 1.7.2014, jolloin myös astui voimaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan luettelonpitovelvollisuus.

Luettelosta on käytävä ilmi

  1. henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero;
  2. työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä;
  3. työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste;
  4. lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

Jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa, on rakennuttajan pidettävä luetteloa.

Kaikki tarkastushetkellä työmaalla olevat luettelossa

Luettelon pitämistä valvovat aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. Luettelossa on oltava merkittynä kaikki ne henkilöt, jotka tarkastushetkellä ovat työmaalla. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio, jossa käsitellään mm. sitä keitä työmaalla pidettävään luetteloon on merkittävä.

Tiedot ulkomaisista työntekijöistä

Ulkomaalaislain 73 ja 74 §:ien perusteella pääurakoitsijan on säilytettävä työmaalla tiedot ulkomaalaisten työntekijöiden työskentelyoikeuden perusteista ainakin niin kauan kuin työmaa kestää.

Kulunseuranta tarpeen järjestää

Näiden velvoitteiden hoitamiseksi sekä verohallinnolle ilmoitettavien tietojen keräämiseksi työmaalla on tarpeen järjestää kulunseuranta.

Ennen sähköisen kulunseurannan järjestämistä kannattaa tutustua osoitteeseen www.veronumero.fi. On järkevää, että myös luetteloon merkittävät tiedot tallentaa henkilön työnantaja etukäteen ja samoja tietoja käytetään sekä luetteloon että verottajalle ilmoittamiseen.