Mihin käännettyä alv:tä sovelletaan?

Millaisiin palveluihin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan ja millaisiin ei?

Millaisiin palveluihin käännetty alv:tä sovelletaan?
Millaisiin palveluihin käännettyä alv:tä ei sovelleta?
Ostajan ja myyjä asema
Rakentamispalveluun sisältyvät palvelut/suoritteet ja käännetty alv

Työn yhteydessä käytetyn tai asennetun materiaalin/tavaran myynti

 Rakentamispalvelujen myynti ja ulkomainen elinkeinonharjoittaja

 

Millaisiin palveluihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta?

Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön tai maa-alueeseen, rakennukseen tai pysyvään rakennelmaan kohdistuviin rakentamispalveluihin, jotka esimerkiksi liittyvät:

 • maapohja- ja perustustöihin
 • kaikentyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen, korjausrakentamiseen, perusparannus- ja entisöintitöihin, purkutöihin
 • rakennusasennustöihin (LVIS-asennukset, eristystyöt)
 • rakentamisen viimeistelytöihin (rakennuspuusepän asennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus)
 • rakennuskoneiden vuokraukseen käyttäjineen
 • työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluja varten
 • sälekaihtimien ja markiisien asennuksiin

Sivun alkuun

 

Millaisiin palveluihin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta?

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta esimerkiksi seuraaviin palveluihin:

 • tuotanto- tai muuta erityistä toimintaa palvelevien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen sekä huolto
 • viheralueiden istutus ja hoito
 • näytteenotot, koeporaukset, putkistojen kuvaukset, mittaukset, tarkastukset, katselmukset
 • arkkitehtipalvelut
 • projektinjohto/työnjohto- tai muu vastaava palvelu
 • rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa tai koneenkäyttäjää
 • ulkotilojen puhtaanapito (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.)
 • kuljetuspalvelut
 • asuinkerrostalon talopesulan koneiden myynti asennettuna
 • rakennusjätteiden poisvienti
 • saastuneiden maiden poisto
 • murskauspalvelun myynti
 • kaivos- ja kivenjalostustoiminnan yhteydessä tapahtuva maaperän louhinta ja räjäytys
 • soranottoalueella tehtävät maa-aineksen siirrot, lastaukset, seulonta ym. vastaavat työt
 • metsien maanmuokkaus
 • kiinteistön huolto rakennustyömaalla, esim. lumien poisto piha-alueelta (lumien poisto rakennettavista rakennuksista on käännetyn piirissä)
 • viemärihuollot ja -kuvaukset
 • tulisijojen ja ilmastoinnin nuohoukset
 • kuljetukseen liittyvä tavaroiden tai rakennusmateriaalin purku tai lastaus
 • puuston raivaus sähkö- ja puhelinlinjoilta
 • puiden ja aluskasvillisuuden raivaus (rakennuspaikan raivaus on rakentamispalvelua)
 • jäätien rakentaminen.

Sivun alkuun 

 

Ostajan ja myyjän asema

Rakentamispalvelun ostajan verovelvollisuudesta säädetään AVL 8 c §:ssä. Myyjän tulee selvittää huolellisesti, täyttääkö ostaja nämä edellytykset, jotta myyjä voi toimia oikein. Epäselvissä tapauksissa myyjän tulee pyytää selvitys ostajalta.

Sivun alkuun

 

Rakentamispalveluun sisältyvät suoritteet

Rakentamispalvelu toteutetaan tavallisesti urakkasopimuksella tai muulla rakentamissopimuksella. Siihen sisältyy usein myös muita ostettuja tai itse toteutettuja palveluja, joita erikseen hankittuina ei pidettäisi rakentamispalveluna. Jos ostaja täyttää säädetyt edellytykset, kokonaispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos palvelut myydään erillään rakentamispalvelusta, niihin ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Sopimuksen sisältö määrittää usein sen, onko palvelu rakentamispalvelua, ei lasku.

Sivun alkuun

 

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito ei ole rakentamispalvelua. Kiinteistönhoitopalvelulla tarkoitetaan tavanomaisesti jatkuvaluonteista palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat mm. siivous, tilojen kunnossapito, lumenauraus, hiekoitus, lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hoito, nuohouspalvelu ja pienet korjaukset.

Pienet korjaukset ovat usein osa tavanomaista kiinteistönhoitosopimusta eikä niistä veloiteta erikseen. Jos korjauspalvelut veloitetaan erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna.

Hissien korjaus ja huolto on rakentamispalvelua. Rakennusaikainen siivous ja loppusiivous ovat rakentamispalvelua.

Sivun alkuun

 

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluihin ei yleensä sovelleta käännettyä järjestelmää. Siten esimerkiksi rakennusmateriaalin kuljettaminen työmaalle tai työmaalta kuorma-autolla tai traktorilla ei ole rakentamispalvelua.

Rakennusmateriaalin siirto tai kuljetus rakennustyömaan sisällä rakennustyökoneella on sen sijaan rakentamispalvelua. Myös kuorma-autolla tai liikennetraktorilla tehty rakennusmateriaalin siirto rakennuspaikalla on Verohallinnon nykyisen ohjeen mukaan rakentamispalvelua.

Sivun alkuun

 

Teiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät palvelut

Jos palvelu sisältää pelkästään tien hoitoon liittyviä palveluja kuten lumen aurausta, hiekoitusta, suolausta, liikennemerkkien vaihtoa, tien pientareiden niittoa ja pensaiden raivausta, palvelua ei pidetä rakentamispalveluna. Rakentamispalvelua sitä vastoin on tien asfaltointi tai muu peruskorjaus.

Teiden hoito ja kunnossapito voidaan toteuttaa myös ns. elinkaarimallin avulla AVL 29 §:n momentissa tarkoitettuna kokonaishoitopalveluna. Kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan yleisen tien tai rautatien rakentamis- ja kunnossapitopalvelua, josta saatava vastike määräytyy liikennemäärän tai muun vastaavan tien tai rautatien käyttöä kuvaavan suoritemäärän perusteella.

Kokonaishoitopalvelun myyntiä ei pidetä rakentamispalveluna. Kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta valtiolle suoritetaan veroa (AVL 29.1 § 9 k).

Sivun alkuun

 

Rautateiden rakentaminen ja huolto

Rautateiden rakentaminen, korjaaminen ja kunnossapito ovat rakentamista ja käännetyn verovelvollisuuden piirissä. Jos rautateiden huoltotöitä ei voi erottaa korjaamisesta ja kunnossapidosta, myös nämä työt luetaan käännetyn verovelvollisuuden piiriin pääsuoritteen mukaisesti.

Sivun alkuun

 

Työn yhteydessä käytetyn tai asennetun materiaalin/tavaran myynti

Käännetty verovelvollisuus koskee vain rakentamispalvelun myyntiä, ei tavaran tai materiaalin myyntiä. Jos rakentamispalvelun myyntiin sisältyy myös tavaraa tai materiaalia, sitä pidetään yhtenä kokonaisuutena. Se on rakentamispalvelun myyntiä, joka on käännetyn verovelvollisuuden piirissä. Säännöstä ei voi kiertää laskuttamalla erikseen materiaali ja erikseen työ.

Rakentamispalveluksi katsotaan esimerkiksi rakennuselementtien, hissien, ilmastointilaitteiden, ovien ja ikkunoiden sekä keittiökalusteiden myynti asennettuna.

Sivun alkuun

 

Betoni, kevytsora ja puhallusvilla

Betonin myynti katsotaan materiaalin myynniksi silloin, kun se kohteeseen kuljetettuna puretaan puomistolla pumppaamalla valukohteeseen, rännillä, hihnapurkuna tai suoraan vastaanottosuppiloon.

Betonin myyntiä pidetään rakentamispalvelun myyntinä ainoastaan silloin, kun betonin myyjä myös levittää ja/tai tasoittaa betonin, tekee valukallistuksia tai muutoin osallistuu purkamisen jälkeisiin betonin valuun kohdistuviin rakennustöihin.

Vastaavia periaatteita sovelletaan myös kevytsoran (lecasoran) toimituksiin, jos se pumpataan lopulliseen kohteeseensa.

Puhallusvillan toimitus on rakentamispalvelun myyntiä, koska myyjä osallistuu villan puhallukseen ja levitykseen asennuspaikkaan ja se puhalletaan suoraan lopulliseen paikkaansa.

Sivun alkuun

 

Keittiökoneet ja -kalusteet, kilvet, tuulettimet ja vastaavat

Jos tavaran myyntiin sisältyy vain vähäinen asennus, koko toimitusta voidaan pitää tavaran toimituksena. Esimerkiksi keittiökoneiden kuten jääkaapin, pakastimen tai 
astianpesukoneen myynti asennettuna katsotaan tavaran toimitukseksi.

Myös opastintaulujen, kilpien, tuulettimien, lisävalaisimien, vaahtosammuttimien ja vastaavien myyminen erilaisilla ruuveilla ja liimoilla tai muilla sellaisilla kiinnitettynä ei ole rakentamispalvelua (asennustyön vähäisyyden vuoksi).

Sen sijaan esimerkiksi kiinteästi kalusteisiin asennettavan uunin tai lieden toimitusta, joka sisältää myös asennuksen, pidetään rakentamispalvelun myyntinä. Jos keittiökalusteiden myyntiin ja asennukseen sisältyy myös kodinkoneiden myynti ja asennus, pidetään koko palvelua rakentamispalvelun myyntinä. Myös sälekaihtimien ja markiisien myyntiä asennettuna pidetään rakentamispalveluna.

Sivun alkuun

 

Rakennusmateriaalin valmistus

Rakentamispalveluja ovat vain kiinteistöön kohdistuvat rakentamis- ja korjauspalvelut. Kiinteistöön kohdistuva työ, jota ei tehdä rakentamis- tai korjaustarkoituksessa, ei ole rakentamispalvelua. Esimerkiksi kallion räjäytys- tai louhintatyö murskeen tai soran valmistusta ja myyntiä varten ei ole rakentamispalvelua, joten louhintaa suorittavan aliurakoitsijan työhön ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta. Sama menettely koskee myös soranottoalueella tehtäviä hiekka-/kiviaineksen maansiirto-, lastaus-, seulonta- ja ym. vastaavia töitä.

Sitä vastoin esimerkiksi talonrakennus- tai maa- ja vesirakennustyömaalla tehtävät räjäytys- ja louhintatyöt ovat käännetyn verovelvollisuuden piirissä, vaikka ko. kiviaineksesta tehtäisiin myös myytävää mursketta.

Sivun alkuun

 

Erityistä toimintaa palvelevat koneet ja laitteet

Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöön. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta näiden laitteiden asennustyöhön, korjaamiseen ja huoltamiseen.

Erityisellä toiminnalla tarkoitetaan AVL 28.2 §:ssä mitä tahansa koneilla ja laitteilla ja kalusteilla harjoitettavaa taloudellista toimintaa, esim. tuotannollista tai kaupallista toimintaa, palvelujen suorittamista jne. Olennaista on, että nämä tavarat eivät palvele rakennuksen/kiinteistön tavanomaista käyttöä, vaan siinä harjoitettavaa taloudellista tai muuta toimintaa, kuten koulutusta.

Sivun alkuun

 

Työvoiman vuokraus

Työvoiman vuokrauksessa vuokranantaja vuokraa henkilöstöä asiakkaan käyttöön. Asiakas vastaa vuokratun henkilön valvonnasta ja työtehtävistä, kuten tavallisen työntekijänkin osalla. Vuokranantaja veloittaa asiakasta esimerkiksi käytettyjen työtuntien mukaan.

Jos vuokrattua työvoimaa käytetään rakentamispalvelujen suorittamiseen, vuokraukseen sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos vuokrattua työvoimaa käytetään siten, että samaa työvoimaa käytetään myös esimerkiksi rakennustelineiden pystytykseen, mutta pääosin kuitenkin rakentamispalvelun suorittamiseen, vuokraus katsotaan pääsuoritteen mukaan käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvaksi.

Sivun alkuun

 

Tilapäiset rakennelmat, rakennustelineet, työmaaparakit ym.

Työmaalla sijaitsevat siirrettävät työmaatilat kuten sosiaalitilat, varastot, ja toimistot eivät ole pysyviä rakennelmia, eikä niistä tule kiinteistön pysyviä osia. Niiden pystykseen, purkuun ja niihin kohdistuviin muihin työsuorituksiin sekä huoltoon ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Myös rakennustelineet, rakennuskatteet, rakennusaidat, valvontaportit, nosturit, työmaan sähköpääkeskukset ja työmaan rakennushissit ovat tilapäisiä rakennelmia eikä niistä muodostu kiinteistön osia. Niiden asennukseen tai purkamiseen ei siten sovelleta käännettyä verovelvollisuutta. Myöskään niiden vuokraukseen ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta myöskään esimerkiksi tilapäisten (ei pysyvään käyttöön tarkoitettujen), kuten päivähoito- tai koulukäyttöön tarkoitettujen parakkien pystytykseen ja purkuun liittyviin rakentamispalveluihin.

Sivun alkuun

 

Rakentamispalvelun myynti ja ulkomainen elinkeinonharjoittaja

Jos ulkomainen elinkeinonharjoitta myy Suomessa rakentamispalveluja suomalaiselle ostajalle (esim. suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle), hänellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole hakeutunut verovelvolliseksi, hänen myymäänsä rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (AVL 9 § 1 mom.). Jos myynti tapahtuu yksityishenkilölle, myynti on verollista.

Sivun alkuun

 

Kiinteä toimipaikka Suomessa

Jos ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, hänen on hakeuduttava verovelvolliseksi. Silloin arvonlisäverolain yleiset säännöt koskevat häntä kuten muitakin verovelvollisia, mm. käännetyn verovelvollisuuden noudattaminen.

Sivun alkuun

 

Suomalainen elinkeinonharjoittaja myy Suomessa ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle

Jos suomalainen elinkeinonharjoittaja myy Suomessa rakentamispalveluja ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka myy rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti, myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (AVL 8 c §).

Sivun alkuun

 

Ulkomainen elinkeinonharjoittaja myy Suomessa toiselle ulkomaiselle elinharjoittajalle

Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja myy rakentamispalvelun toiselle ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle Suomessa (eikä kumpikaan ole ilmoittautunut tai hakeutunut verovelvolliseksi), myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, jos ostaja myy rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti (AVL 9 § 3 mom.).

Ulkomaisen ostajan tulee kuitenkin rekisteröityä käännetystä verovelvollisuudesta ilmoitusvelvolliseksi. Tällöin ulkomaisen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava käännetyn verovelvollisuuden piirissä olevat ostot sekä niistä suoritettavat ja vähennettävät verot kausiveroilmoitukseen. Ulkomaisen elinkeinonharjoittaja ei tarvitse myyjänä eikä ostajana rekisteröityä arvonlisäverosta verovelvolliseksi, mutta hän voi vapaaehtoisesti hakeutua verovelvolliseksi.

Sivun alkuun