Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous vääristää kilpailua, heikentää työntekijöiden asemaa ja asiakkaiden oikeusturvaa. Rakennusala onkin tehnyt työtä harmaan talouden torjumiseksi jo pitkään.

Työmailla vaaditaan kulkuluvat ja henkilötunnisteet.

Talousrikollisuus rakennusalalla aiheuttaa alalle suuria menetyksiä. Se vähentää rehellisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja työllistää. Harmaa talous haittaa myös työn tilaajia. Velvoitteitaan välttävä toimija ei jätä työstään takuutodistusta, eikä talousrikollista laatu kiinnosta. Myös rakentajan asiakkaat joutuvat siis harmaan talouden maksumiehiksi.

Monia keinoja käytössä

Viime vuosien aikana käyttöön on otettu monia keinoja torjua harmaata taloutta. Esimerkiksi

  • työntekijöiden veronumero
  • tilaajan ilmoitusvelvollisuus maksetuista urakkasummista
  • päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuus työmaalla työskentelevistä työntekijöistä
  • yhteisellä rakennustyömaalla pidettävä ajantasainen luettelo työmaalla työskentelevistä työntekijöistä
  • tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laajentaminen
  • ennakkoilmoitus viranomaisille ja pääurakoitsijalle ulkomailta Suomeen lähetettävästä työvoimasta antavat alalle kaivattuja eväitä talousrikollisuuden torjuntaan. Keinovalikoimaan kuuluu myös rakennusalan käännetty arvonlisävero.

Rakennusteollisuus RT on osallistunut aktiivisesti valmistelutyöhön ja on sitoutunut vahvasti alan harmaan talouden torjuntaan. Esimerkiksi veronumero, lähetettävän työvoiman ennakkoilmoitus  ja ilmoitusmenettely perustuvat Rakennusteollisuuden ja Rakennusliiton yhteiseen aloitteeseen.

Ala luonut omia käytäntöjä

Ala itse on luonut monia käytännön keinoja, kuten kuvallisen henkilötunnisteen (Valtti-kortti), rakennustyömaalla annettavat työmaakohtaiset kulkuluvat ja yhteistyössä useita Vastuu Group Oy:n (entinen Suomen Tilaajavastuu Oy) palveluita. Niillä helpotetaan muun muassa raportointia Verohallinnolle sekä tilaajavastuulain selvitysten tekemistä sähköisessä muodossa.

Vastuu Group Oy:n Valvoja -palvelu yksinkertaistaa tilaajavastuulain mukaisten tietojen pitämistä ajan tasalla ja helpottaa niiden tarkistamista koko urakkaketjun osalta.

Alalla on myös eettiset ohjeet. RT:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa, alan yleisiä pelisääntöjä ja työehtosopimusten määräyksiä.

RT:n kanta

Toimenpiteitä talousrikollisuuden torjunnan tehostamiseksi

  • Rakennusalan urakanantajien ilmoitusvelvollisuus alihankkijoille suoritetuista maksuista ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuus työmaalla työskentelevistä työntekijöistä pakolliseksi
  • Kiinnijäämisriskin lisääminen rakennusalalla harjoitetusta talousrikollisuudesta ja harmaasta taloudesta tehostetun valvonnan avulla

 Katso myös