Kaavoitus- ja valitusjärjestelmän kehittäminen

Keskustelupaperi kaavoitus- ja valitusjärjestelmän tulevaisuudesta esittää tilannekatsauksen kaavoitus- ja valitusprosessin nykytilasta sekä arviot prosessien kehitysmahdollisuuksista. Keskustelupaperi perustuu viidenkymmenen suurimman kunnan kaavoitusvastaaville tehtyyn kyselyyn sekä kahteentoista laadulliseen asiantuntijahaastatteluun. Tutkimushankkeen toteutti Aula Research Oy Rakennusteollisuus RT:n, Elinkeinoelämän keskusliiton ja RAKLIn toimeksiannosta.

Suurten kaupunkien kaavoittajien mielestä valitusten aiheuttamat viiveet haittaavat kaavaprosessia huomattavasti. Valitukset viivästyttävät usein yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennushankkeita ja aiheuttavat monenlaisia haittoja kuntalaisille, kunnille ja rakennuttajille. Valitusten sijaiskärsijöiksi joutuu usein suuri joukko kuntalaisia, kun asuntotuotanto ja palveluiden syntyminen hidastuvat, yritysten toiminta vaikeutuu ja kunnat menettävät investointeja alueellaan.

Kaavavalituksista koituvia haittoja voitaisiin vähentää parantamalla ja monimuotoistamalla kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Jos kuntalaiset osaisivat vaikuttaa oikeassa kohtaa kaavaprosessia, monilta turhilta valituksilta vältyttäisiin. Haittoja kyettäisiin ehkäisemään myös kohdentamalla valitusoikeutta nykyistä tarkemmin ja tehostamalla valitusten käsittelyä hallinto-oikeuksissa.

Suomen 50 suurimman kunnan kaavoituksesta vastaavien henkilöiden parissa tehty kyselytutkimus käsitteli kaavoituksen osallistumis- ja valituskäytäntöjä. Kysely toteutettiin kesällä 2018 ja siihen vastasi 173 kaavoituksen ammattilaista. Kyselyn vastausprosentti oli 32. Kaksitoista laadullista asiantuntijahaastattelua tehtiin syksyllä. Haastateltavat olivat maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen perehtyneitä asiantuntijoita ja oikeusoppineita.

Katso myös: