Toimintamalli ja organisaatio

RT on rakennusteollisuuden kuuden toimialan muodostama liittoyhteisö, jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Hallinnollisen rakenteen muodostavat keskusliitto ja toimialoja edustavat alayhdistykset.

RT:n strategia toimii perustana liittoyhteisön yhteiselle toimintamallille ja toimintojen resurssoinnille. RT:n toimialojen henkilöstön asiantuntemusta hyödynnetään liitoyhteisön yhteisten tehtävien hoitamisessa. Yhteisen toiminnan organisointi perustuu määriteltyihin vastuualueisiin ja tiimeihin sekä jatkuviin toimintoihin ja prosesseihin, joilla kaikilla on liittoyhteisötasoinen vastuuhenkilö. Muilta osin toimialat vastaavat tehtäviensä organisoinnista ja toteuttamisesta. 

Liittoyhteisöllä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii RT:n toimitusjohtaja. Johtoryhmällä on myös toimitusjohtajan nimeämä työvaliokunta. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa liittoyhteisön toiminnan johtamisessa ja valmistelee RT:n hallituksen ja edustajiston käsittelyyn tulevat asiat ja toimeenpanee päätökset. Johtoryhmä johtaa ja koordinoi RT:n operatiivista toimintaa. 

Hallituksen tehtävänä on vastata edustajiston kokousten valmistelusta ja niiden päätösten toimeenpanosta. Hallitus vastaa RT:n strategian, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä keskusliiton talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta ja toteuttaa yhteistä strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Hallituksen tehtävänä on muodostaa kanta RT:n strategisiin ja periaatteellisiin kysymyksiin sekä rakennusalan keskeisiin edunvalvonnallisiin kysymyksiin. Hallitus hyväksyy yhteiset työehtosopimustavoitteet ja työehtosopimusratkaisun voimaantulon. 

RT:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. 

Katso myös nämä