Väylät ja sillat

Harvaan asutussa Suomessa tieliikenne on avainasemassa eri liikennemuotoja vertailtaessa.

Liikennevirasto arvioi väylien korjausvajeen olevan tällä hetkellä vajaat 2,5 Mrd euroa. Noin puolet kohdistuu tiestöön ja puolet raideverkkoon, pieni osa vesireitteihin. Etenkin tieverkon tilanne on huolestuttava, sillä Suomen henkilöliikenteestä 93 ja tavarakuljetuksista 68 prosenttia kulkee maanteitse.  

Jatkuvasti kasvava korjausvaje johtuu riittämätömästä rahoituksesta. Ratkaisun avaimia ovat väylärahoituksen irrottaminen ailahtelevasta budjettikehyksestä. Julkisen rahoituksen osuuden liikenneverkon kuluista tulisi olla prosentti BKT:sta. Lisäksi on etsittävä innovatiivisia, uusia rahoitusmalleja ja oltava valmiina rahoittamaan kasvua lisääviä infrahankkeita myös velkarahalla.

Kyse on kansallisomaisuuden arvosta ja sen säilyttämisestä, liikenteen ja kuljetusten sujuvuudesta, liikenneturvallisuudesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kilpailukyvystä sekä alueellisesta ja sosiaalisesta tasa-arvosta. Väylien kehittämisen hyödyt ovat moninkertaiset investointeihin verrattuna.