Lausunnot

Lausuntoja löytyi 70 kappaletta

 1. 13.8.2014

  Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain muuttamisesta

  Jäteveroa ehdotetaan nostettavaksi 55 euroon ja lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan verovelvollisen tulisi antaa ilmoitus myös verottomista jätteistä. INFRA ry:n mielestä veronkorotus on maltillinen ja muutokset mahdollistavat lain toimivuuden paremman seurannan.
 2. 3.6.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeesta

  Ympäristömionisteriö on laatinut ohjeluonnoksen 6.5.2014. INFRA ry kaipaa ohjeisiin sekä lupaprosessihin selkeyttä. Lisäksi läjityspaikkojen arviointikriteereissä tulee aina huomioida taloudelliset seikat.
 3. 20.3.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristösuojelun asetuksesta

  Lainsäädännön uudistuksella tulisi tavoitella lupamenettelyn keventämistä ja selkeyttämistä. Maarakennustyöhön liittyvä murskaus on liian tiukan sääntelyn alla ja lupamenettelystä tulisi luopua kokonaan.
 4. 20.3.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulain muuttamisesta

  Maa-ainesten ottamisessa on otettu Natura-alueet huomioon eikä tarvetta ole tiukentaa nykykäytäntöä.
 5. 30.9.2013

  Lausunto Helsingin kaupungille kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmasta

  Pääkaupunkiseudulle tulee saada kunta- ja maakuntarajat ylittävä kiviaineshuoltosuunnitelma. Viisaaseen maa-aineslogistiikkaan kuuluu maamassojen vastaanoton ja käsittelyn sekä kiviainesten oton keskittäminen, jotta kuljetukset saadaan minimoitua.
 6. 17.5.2013

  Liikenne- ja viestintäministeriölle ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

  Tiestön kunnossapidon rahoitusta on kasvatettava esitetystä, koska raskaiden ajoneuvojen massojen korotukset lisäävät tieverkostolle kohdistuvia rasituksia. INFRA esittää, että perustetaan laaja-alainen työryhmä selvittämään millaiset vaikutukset massojen korotuksella on tiestöön.
 7. 2.4.2013

  Onnettomuustutkintakeskukselle onnettomuudesta louhintatyömaalla

  Onnettomuustutkintakeskuksen selostusluonnos on seikkaperäinen, hyvin asiaa valottava ja parannusehdotukset ovat perusteltuja.
 8. 22.2.2013

  Ympäristöministeriölle huomautus kaivannaisjäte- ja ympäristönsuojelu-asetusluonnosten muuttamisesta

  Maa-ainesten oton jälkihoitomaamassat tulisi jättää asetusten soveltamisalan ulkopuolelle eikä niitä niitä tulisi määritellä kaivannaisjätteiksi eikä niiden varastointialueita jätealueiksi.
 9. 15.2.2013

  Helsingin ympäristökeskukselle ympäristösuojelun määräysten muutosehdotuksesta

  INFRA ry ottaa kantaa lausunnossaan jätteiden ja kemikaalien varastointiin sekä työmaan valaistusolosuhteisiin.
 10. 7.1.2013

  Ympäristöministeriölle uudistuvasta ympäristönsuojelulaista

  INFRA ry näkee ehdotetun uuden ympäristönsuojelulain monimutkaistavan lupaprosesseja entisestään.