Lausunnot

Lausuntoja löytyi 70 kappaletta

 1. 12.10.2017

  Lausunto lvm:lle ja vm:lle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista

  Liikenneväylien kuntoa ei voida nykyisellään pitää riittävänä ja korjausvelkaohjelma tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeille reiteille sekä kohteisiin, jotka lisäävät työvoiman liikkuvuutta.
 2. 22.6.2017

  Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

  Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.
 3. 26.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien maantielain uudistamisen arviomuistiota

  INFRA ry näkee suuria riskejä ja potentiaalisia hankaluuksia maakuntalakiuudistuksen tienpitoa koskevien määräysten tulkitsemisessa ja toimeenpanemisessa.
 4. 11.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta uudeksi tieliikennelaiksi

  INFRA ry:n mielestä tieliikennelain kokonaisuudistus on tarpeellinen, jotta laista saadaan selkea kokonaisuus. Muutoin varsin onnistuneeseen luonnokseen on jäänyt vakavia puutteita traktorisäännosten osalta.
 5. 13.9.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle Yhden luukun periaatteen toteutuminen ympäristöasioissa -raportista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat lupamenettelyjä. INFRAn näkemyksen mukaan erillisiä viranomaismenettelyjä ja viranomaisia olisi vähennettävä. Lisäksi lupamenettelyn kestoa tulisi lyhentää ja luvansaannin ennakoitavuutta lisätä.
 6. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi

  Lupapäätöksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta sen noudattaminen on mahdollista käytännön tasolla ja työmaaolosuhteissa. Luvassa tulisi olla erikseen tiivistetty lupapäätös ja tarvittaessa liitteenä pidempi selvitys lainsäädännön velvoitteineen.
 7. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta

  YVA-lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi sekä yhden luukun periaatteen käyttöön ottamiseksi. Tehty esitys ei juurikaan muuttaisi nykykäytäntöjä eikä sujuvoittaisi YVA-menettelyä ja ympäristöä koskevia lupamenettelyjä.
 8. 9.5.2016

  Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040

  INFRA ry:n mielestä maakuntakaavan on oltava mahdollistava eikä estävä. Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa korostetaan, ettei kaavoituksella tule luoda erityslainsäädännön kanssa päällekkäistä toimintojen sääntelyä.
 9. 11.3.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannen vaiheen ehdotuksista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat, nopeuttavat ja selkeyttävät lupamenettelyjä.
 10. 19.2.2016

  Lausunto liikenne- ja viestintä-valiokunnalle liikennevakuutuslaista

  INFRA ry:n kanta on, että lain nykytilan säilyttäminen on tärkeätä. Tela-alustaiset työkoneet tulee edelleen säilyttää rekisteröimis- ja liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella.