| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn uudistamisesta

YVA-lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi sekä yhden luukun periaatteen käyttöön ottamiseksi. Tehty esitys ei juurikaan muuttaisi nykykäytäntöjä eikä sujuvoittaisi YVA-menettelyä ja ympäristöä koskevia lupamenettelyjä.