| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle ja ely-keskuksille vesienhoitosuunnitelmasta

Maa-ainesten ottoluvassa ja ympäristöluvassa käsitellään aina pohjaveden ja pintavedensuojelua ja määritellään toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. Maankäytön-suunnitelmissa tulee huomoida riittävä kiviainesten ottoalueiden sekä ylijäämämaiden läjitysalueiden määrä ja sijainti.