| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain muuttamisesta

INFRA näkee hyvänä, että laadittaisiin ohjeita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyttävästä metsänkäsittelystä. Tietojärjestelmiä tulisi myös kehittää siihen suuntaan, että ajantasaista tietoa suojelluista eliölajeista löytyisi sähköisistä järjestelmistä kattavasti.