| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Rakennusteollisuus RT ja INFRA esittävät, että esitystä muutettaisiin siten, että tukiprosentteja nostetaan sekä polttoaine- että polttoöljytuen osalta 8,5 prosenttiin ja työkoneyrityksiä koskeva tuki tulisi laajentaa koskemaan kevyen polttoöljyn lisäksi dieseliä silloin, kun yritys joutuu käyttämään sitä työkoneissa lainsäädännön edellyt-tämänä tai sen vuoksi, että kevyttä polttoöljyä ei ole jakelupisteiden vähäisyyden vuoksi saatavilla.