| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain ulottaminen kevyttä polttoöljyä käyttäviin toimijoihin on tärkeä tekijä polttoöljyä käyttävien yritysten toimintaedellytysten kannalta. Turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuus, turvataan samalla huoltovarmuuskriittisen toimialan häiriötön toiminta.