| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto LVM:lle hallituksen esityksestä maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla

Lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry pitävät perusteltuna esitystä säilyttää maantieverkon omistajuus ja rahoitus sekä toiminnan ohjaus kokonaisuudessaan valtiolla.

Yleiset huomiot esityksestä

Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n yhteinen lausunto hallituksen esityksestä maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla.

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry kiittävät saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteavat lausuntonaan seuraavaa.

Esitysluonnos on ollut jo aikaisemmin lausunnolla (HE 14/2018, HE 45/2018). Aikataulumuutoksen takia maakuntauudistusta koskevat liikenteen uudistukset poistettiin ja laadittiin erillinen esitys liikennealan tehtäviä koskevista lakimuutoksista.

Yleisperustelut

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry totesivat aikaisemmissa lausunnoissaan, että maanteiden tienpitovastuun, rahoituksen ja tehtävään liittyvien henkilöresurssisen säilyttäminen valtiolla mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman väylähallinnon toiminnan ja liikennemuotojen yhteistyön.

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry pitävät perusteltuna esitystä säilyttää maantieverkon omistajuus ja rahoitus sekä toiminnan ohjaus kokonaisuudessaan valtiolla.

Yksityiskohtaiset perustelut

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry haluavat nostaa esiin erityisesti seuraavat näkökohdat.

Maantieverkon omistajuuden, rahoituksen sekä toiminnan ohjauksen säilyttämisellä yhdellä toimijalla (valtio / Väylävirasto) voidaan parhaiten taata tieverkon yhtenäisyys ja omaisuusarvon säilyminen.

Tästä syystä näkemyksemme on, että uudistuksessa tulisi vielä uudelleen harkita alueellisen tienpidon tehtävien sijoituspaikkaa. Valmistelutyössä ei ole tullut esille sellaisia synergiaetuja, jotka puoltaisivat alueellisten tienpidon tehtävien siirtämistä maakuntiin. Sama lopputulos voidaan saavuttaa Väyläviraston ja maakuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Sen sijaan alueellisen tienpidon siirtäminen maakuntien tehtäväksi heikentäisi näkemyksemme mukaan tiepitoon liittyvien palveluiden yhden luukun periaatetta. Kansalaisten ja yritysten olisi entistä vaikeampaa hahmottaa kuntien, maakuntien, maakuntien yhteistyöelinten sekä jatkossa Väyläviraston, Liikenne- ja viestintäviraston ja Liikenteenohjausyhtiön sekä Liikenne- ja viestintäministeriön rooleja ja vastuita tienpidon ja liikenteen tehtävissä.

Tienpidon päätösten osittainenkin siirtäminen maakuntien poliittisesti valittujen toimielinten päätäntävaltaan on omiaan entistä enemmän vaikeuttamaan teknistaloudellisesti valmisteltujen päätösten tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista, mikä on omiaan heikentämään tienpidon kokonaisohjausta. Tieverkko on kokonaisuus, jonka kehittämistä ja ylläpitoa osaoptimoimalla ei päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan.

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry toistavat huolensa liikennesuunnittelun ja tienpidon koulutettujen ja osaavien resurssien riittävyydestä kaikilla 18 maakunnalla. Lisäksi määrärahojen jakaminen 18 maakunnan kesken on näkemyksemme mukaan omiaan aiheuttamaan hallinnollista lisätyötä, joka on osaltaan pienentämässä elinkeinoelämän kuljetusten ja kansalaisten arjen sujumisen kannalta elintärkeitä tienpidon määrärahoja.