| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeesta

Ympäristömionisteriö on laatinut ohjeluonnoksen 6.5.2014. INFRA ry kaipaa ohjeisiin sekä lupaprosessihin selkeyttä. Lisäksi läjityspaikkojen arviointikriteereissä tulee aina huomioida taloudelliset seikat.