| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Ympäristöministeriölle huomautus kaivannaisjäte- ja ympäristönsuojelu-asetusluonnosten muuttamisesta

Maa-ainesten oton jälkihoitomaamassat tulisi jättää asetusten soveltamisalan ulkopuolelle eikä niitä niitä tulisi määritellä kaivannaisjätteiksi eikä niiden varastointialueita jätealueiksi.