Seuraa säädösten uudistuksen tilannetta RT:n nettisivuilta

Rakentamista ohjaavat säädökset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vastaamaan muuttunutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Uudistus on mullistava, ja yritysten on syytä tutustua uusiin säädöksiin.

RT on koonnut yhteen pakettiin uudistuksen tilanteen, jotta yritysten olisi mahdollisimman helppo olla perillä siitä, mitkä asetukset ja ohjeet ovat valmiit ja mitkä vielä kesken. Lisäksi aineisto sisältää tietoa tulevien määräysten keskeisistä muutoksista verrattuna nykyiseen.

Aineisto pidetään ajan tasalla RT:n nettisivuilla, ja se löytyy muun muassa tämän sivun lopusta sekä osiosta Hyötytietoa työmaille.

Rakentamismääräyskokoelman asetuksissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.

Rakentamismääräyskokoelman uudistus johtuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta 958/2012, joka tuli voimaan 1.1.2013. Se piti sisällään viiden vuoden siirtymäajan ympäristöministeriölle uusia asetuksina annettavat määräykset. Tämä siirtymäaika siis umpeutuu tämän vuoden lopussa. Osa ympäristöministeriön ohjeista, jotka täsmentävät määräyksiä teknisten vaatimusten osalta, saadaan kuitenkin käyttöön vasta vuosien 2018–2019 kuluessa.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja vähentää rakentamista koskevaa sääntelyä. Määräysten sisältö tulee uudistuksen jälkeen olemaan aiempaa suppeampaa ja yleisempää.

Lisätietoja antavat:

Aineisto säädösten uudistuksen tilanteesta (pdf)

Valmisteilla olevista rakentamismääräyskokoelman asetuksista löytyy tietoa YM:n sivuilta