| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Elinkaarimallin käyttöä hankinnoissa edistetään veromuutoksilla

Hallitus on antanut 25.10.2017 esityksen elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta koskien elinkaarihankkeiden eli kokonaishoitopalvelujen verotusta. Muutoksen seurauksena elinkaarimallin verotusta koskevien erityissäännösten käyttöalaa laajennetaan koskemaan kaikkia tila- ja infrahankkeita.

Käytännössä elinkaarimallien erityissäännöksiä voitaisiin jatkossa käyttää esimerkiksi erilaisissa sairaala-, päiväkoti- ja kouluhankkeissa. Kokonaispalvelujen tilaajana voisi olla valtion lisäksi myös kunta, kuntayhtymä tai maakunta. 

Esityksen mukaan elinkaarihankkeita ei jatkossa rajata myöskään vain julkisyhteisöjen hankkeisiin, vaan hanke voisi koskea myös yksityisten yritysten hankkeita, kuten konttorirakennuksia tai tuotantolaitoksia. Erityissäännökset koskisivat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita. 

Ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi tarkoitetut muutokset koskisivat pitkäkestoisten kokonaishoitopalveluhankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuutta siten, että kokonaispalvelusta saatu korvaus voidaan tulouttaa sitä mukaa kun palvelua tuotetaan ja palveluntuotannosta aiheutuvat menot. Esimerkiksi korot voidaan vähentää tasaisesti koko sopimuskauden aikana. 

Elinkaarimallin tähänastiset esteet 

Vielä tällä hetkellä verolainsäädäntö mahdollistaa elinkaarimallin erityissäännösten soveltamisen ainoastaan valtion väylä- ja ratahankkeissa siten, että kokonaispalvelusta saadut tulot ja menot voidaan jaksottaa koko sopimuskaudelle. Erityissäännöksiä ei voida soveltaa toimitilahankkeisiin, kuten sairaaloiden rakentamiseen. Myös kuntien tila- ja väylähankkeet jäävät nykyisten erityissäännösten ulkopuolelle.  

Elinkaarimallien suurin este on tähän saakka ollut verotuksellinen jaksotusongelma talonrakennushankkeissa. Elinkaarihankkeet ovat erilaisten julkisten rakennushankkeiden, kuten päiväkotien ja koulujen, kustannustehokas toteutustapa. Hankintavaihtoehto toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä niin sanotulla elinkaarisopimuksella. 

Elinkaarimallin edut 

Elinkaarihankkeilla tarkoitetaan pitkäkestoisia kokonaispalveluhankkeita, joissa palveluntuottaja vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta- ja ylläpidosta ja jopa mahdollisesti käyttäjäpalveluista (kuten siivous- ja turvapalvelut). Julkinen sektori suorittaa yritykselle palvelumaksua, jonka suuruus määräytyy kohteen käytettävyyden mukaan. Hankkeen toteuttavan yrityksen vastuulla voi olla myös hankkeen rahoitus. 

Tilaajan kannalta elinkaarihankkeissa on monia etuja. Koska kohteen kunnossapitoriski on toteuttajalla, sillä on myös intressi toteuttaa kohde elinkaarikustannuksiltaan edullisimmalla tavalla. Pitkällä sopimuskaudella tilaaja välttää jatkuvan kilpailuttamisen aiheuttamat kustannukset. Sekä tilaaja että tarjoaja voivat arvioida hankkeen kannattavuutta, kustannuksia, hyötyjä ja riskejä jo hankkeen alkuvaiheessa. Ylläpitopalvelu ei ole välttämättä tilaajan ydintoimintoa ja ulkoistaminen on perusteltua. 

Talonrakennusalan sopimusmallit elinkaarihankkeisiin 

Rakennusteollisuus RT ry on yhdessä Kuntaliiton ja RAKLIn kanssa laatinut vuonna 2013 sopimusmallit talonrakennusalan elinkaarihankkeisiin. Ne luovat sopimuksellisen lähtökohdan elinkaarimallisopimusten tekemiselle. Varsinaisen sopimusmallin lisäksi mukana on myös taustoitusohje ja tarvittavat liiteasiakirjat. Sopimusmallien pohjalta tekniset käytettävyys ja palvelutasovaatimukset määritellään hankekohtaisesti. Niihin sisältyy myös vaatimukset kiinteistön kunnosta sopimuskauden päättyessä. Vastaavat sopimusasiakirjat on tarkoitus laatia myöhemmin infrahankkeisiin. 

Selvitysmiehen suositus valtion rahoittaman rakentamisen ongelmien ratkaisemiseksi 

Pääministeri Juha Sipilän kutsumana selvitysmies Erkki Virtanen antoi maaliskuussa 2017 (136/2017) suosituksia valtion rahoittaman rakentamisen ongelmien ratkaisemiseksi. Selvitysmies Virtasen mukaan valtion tulisi ryhtyä edistämään allianssi- ja elinkaarimallien käyttöä julkisessa rakentamisessa. Virtasen mukaan tämä voisi jatkossa olla yksi mahdollinen ratkaisu kosteus- ja homeongelmien ehkäisemiseen ja hoitamiseen. Virtanen toteaa raportissaan, että elinkaarimallien mahdollistamiseksi tulisi muuttaa sekä arvonlisäverolakia ja lakia elinkeinotulojen verottamisesta juuri nyt esitetyllä tavalla. 

Lisätietoja

  • Anu Kärkkäinen
  • johtaja, elinkeinopoliittiset asiat
  • anu.karkkainen(@)rt.fi

  • puh. 050 337 6699, 09 129 9239