| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Ympäristöministeriön Vihreän julkisen rakentamisen hankintaopas ohjaa ympäristöä kuormittavampaan rakentamiseen

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnolle vihreää julkista talonrakentamista koskevan hankintaoppaan, jonka tarkoituksena on suunnata rakentamista kohti ympäristöä vähemmän kuormittavia valintoja. Rakennusteollisuus RT:n mielestä opas toimii nyt esitetyssä muodossa päinvastoin, eli ohjaa lyhytikäiseen kertakäyttörakentamiseen.

Julkista rakennushankintaa koskevan oppaan yhtenä lähtökohtana on tämän vuoden alussa voimaan astunut hankintalaki. Laki mahdollistaa ympäristötekijöiden huomioimisen julkisten rakennushankkeiden tai suunnittelutöiden kilpailutuksessa. Opas sisältää vapaaehtoisia suosituksia, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää enemmän kuin säädökset edellyttävät.

Rakennusteollisuuden asiantuntijat pitävät oppaan merkittävimpänä ongelmana sitä, että se ohjaa kiinnittämään huomiota rakentamisen ja materiaalien hiilijalanjälkeen äärimmäisen yksinkertaistetusti. Opas jättää noteeraamatta sen, että hiilijalanjäljen kannalta tärkeintä on, että rakennus on toiminnallisesti hyvä ja sen käyttöikä muodostuu pitkäksi ilman suurta huollon ja korjaamisen tarvetta. Pitkään käyttöikään sisältyy myös se, että rakenteet ovat muuntojoustavia ja mahdollisimman vikasietoisia. Lisäksi rakennuksen tulee luonnollisesti olla erittäin energiatehokas.

”Julkisin varoin rakennetaan muun muassa kouluja ja päiväkoteja, joissa tulisi erityisesti painottaa kestävää rakentamista. Ympäristövaikutusten ohella myös terveydellisillä ja taloudellisilla näkökohdilla on suuri painoarvo”, muistuttaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Oppaan potentiaalinen vaikutus on suuri, koska se kattaa vuositasolla noin 7 miljardin euron julkiset rakennushankinnat Suomessa.

”Ympäristöministeriön valmistelema opas todennäköisesti ohjaa teknisesti ja kokonaistaloudellisesti huonompiin ratkaisuihin. Esimerkiksi erilliset ympäristömerkit, jotka eivät perustu yleisesti hyväksyttyihin standardeihin, saattavat suosia marginaalisia ja kalliita rakennustuotteita. Opas sisältää myös urakoitsijoille lukuisia lisävelvoitteita ja tarpeetonta byrokratiaa, mikä sotii norminpurkua ja kohtuuhintaisuutta vastaan. Julkinen rakentaja käy siis taas veronmaksajan kukkarolla”, Pipatti kritisoi.

Pipatti arvioi, että opas on jälleen yksi keino pyrkiä edistämään puun käyttöä rakentamisessa viranomaisohjauksen kautta, ilman kestäviä perusteita.

Pelkän rakentamisen aiheuttamien vaikutusten sijaan tulisi miettiä kokonaisuutta

Rakennusteollisuus RT:n ympäristö- ja energiajohtajan Pekka Vuorisen mukaan oppaassa on hyviä ohjeita ja neuvoja muun muassa rakennushankkeen valmistelun riittävästä resursoinnista sekä parempaan energiatehokkuuteen panostamisesta. Lisäksi se kehottaa kiinnittämään eritoten huomiota rakennuksen koko elinkaareen pelkän rakentamisvaiheen sijasta. Oppaan sisältämät kriteerit, jotka koskevat vähimmäisvaatimuksia materiaalitehokkuudelle suunnitteluvaiheessa, hankinnoissa ja rakennusurakoissa, vievät kuitenkin huomion nimenomaan pois elinkaaresta.

Ohjeessa muun muassa esitetään, että rakennusmateriaalien hiilijalanjälki laskettaisiin kansallisissa hankkeissa vain rakennustuotteiden valmistuksen osalta. Vuorinen korostaa, että eurooppalaiset arviointistandardit perustuvat elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen tarkasteluun rakennustasolla. Tällöin vaikkapa jonkin rakennusmateriaalin oma hiilijalanjälki voi perustellusti kasvaa silloin, kun sen ansiosta rakennuksen kokonaisympäristösuorituskyky ja kestävyys paranevat.

”Esimerkiksi kolmipuitteisen puu-alumiini-ikkunan valmistus synnyttää enemmän päästöjä kuin kaksipuitteisen puuikkunan. Sen ansiosta säästyy kuitenkin vuosikymmenien myötä rakennuksen lämmitysenergiaa ja lisäksi ikkuna tarvitsee vähemmän huoltoa ja on pitkäikäisempi. Sama kokonaisvaltainen kestävyyden arviointi pätee mihin tahansa rakennusosaan. Ympäristön kannalta onkin tärkeää, ettei rakentamisvaiheessa tehdä lyhytnäköisiä valintoja. Kestävien ympäristöpäätösten tarkasteluväli on vuosikymmeniä ja vaikutukset elinkaaren mittaisia”, Vuorinen korostaa.

”Ympäristöministeriön on tarkoitus julkaista opas alkusyksystä 2017. Lausunnonantoaika päättyi 22. kesäkuuta. Rakennusteollisuus RT on jättänyt opasta koskevassa lausunnossaan useita huomautuksia ja muutosesityksiä oppaan sisältöön. Lausunto on luettavissa RT:n nettisivuilla.

Lisätietoa oppaasta on ympäristöministeriön sivuilla.

Lisätietoja:

  • Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen,
    puh. 050 414 0084
  • Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
  • Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642