| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

RALA selvitti rakennushankkeen laatutekijät: Hallittu projekti ratkaisee tyytyväisyyden rakentajaan

Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemä selvitys kertoo tärkeimmät asiat arvioitaessa pääurakoitsijan onnistumista rakennushankkeessa. Jotta rakentamisen laatua voidaan kehittää, on tiedettävä rakennushankkeen eri osapuolten kokemaan laatuun vaikuttavat tekijät.

Tuoreen selvityksen mukaan tärkeimmät pääurakoitsijan toiminnan laatuun vaikuttavat yksittäiset tekijät ovat:

  • Tilaajat: Tilaaja on saanut riittävästi tietoa projektin lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä.
  • Rakennuttajat: Talotekniikan toimivuudelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.
  • Suunnittelijat: Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista.
  • Aliurakoitsijat: Pääurakoitsijan ongelmanratkaisukyky on hyvä.
  • Pääurakoitsijat (aliurakoitsijalle): Virheet ja puutteet on korjattu sovitusti.

Projektinhallinta sekä sen systemaattisuus ja suunnitelmallisuus vaikuttavat vahvasti siihen, millaiseksi tilaajat, suunnittelijat ja aliurakoitsijat kokevat pääurakoitsijoiden rakentamisen laadun. Se on myös tärkeä kehityskohde, sillä tilaajat, suunnittelijat ja aliurakoitsijat eivät ole kovin tyytyväisiä siihen, mutta sillä on suuri vaikutus koettuun laatuun. Vain rakennuttajilla muut tekijät ovat tärkeämpiä.

Nyt tehdyssä analyysissa mallinnettiin myös projektipalautteen eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia ja niiden vaikutusta osapuolten kokemaan laatuun. Laatuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään:

  • kehityskohteet (tyytyväisyys on alhainen ja vaikutus koettuun laatuun on suuri)
  • vahvuusalueet (sekä tyytyväisyys että vaikutus koettuun laatuun on suuri)
  • mahdollisen ylisuorittamisen alueet (tyytyväisyys on korkea mutta vaikutus koettuun laatuun alhainen)
  • matalan prioriteetin kohteet (sekä tyytyväisyys että vaikutus koettuun laatuun on pieni)

RALA ry on kerännyt vuodesta 2008 alkaen projektipalautetta rakennushankkeen eri osapuolten yhteisellä RALA-projektipalautejärjestelmällä. Järjestelmässä on lähes 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli 6 000 palautetta.

Lue lisää RALA ry:n tiedotteesta.