| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

FInZEB kiteytti lähes nollaenergiarakennusten ominaisuudet

Lähes nollaenergiarakentaminen onnistuu nykytekniikalla ja järkevin kustannuksin, mikäli tulevat määräykset mukailevat FInZEB-hankkeen ehdotuksia. Johtopäätökset julkistettiiin hankkeen tulosseminaarissa helmikuun alussa.

Ehdotus E-lukutasoksi esimerkiksi asuinkerrostalon kohdalla on varsin maltillinen, muutos on vain -11 prosenttia verrattuna nykyiseen. Suurin muutos koskisi toimistorakennuksia, joissa nZEB-E-lukutaso on 47 prosenttia nykymääräyksiä pienempi.

Muutokset lukutasoissa vaihtelevat eri rakennustyyppien mukaan, sillä energiaa säästävien toimenpiteiden kannattavuus on niissä hyvin erilainen. Kustannustehokkuus, terveellisyys ja turvallisuus toimivat lähtökohtina. Hankkeessa tarkasteltiin seitsemää liike-, toimisto- ja palvelurakennustyyppiä, asuinkerrostaloja ja erikokoisia pientaloja.

Lähes nolla on lähes sata

Käytännössä ehdotettu vaatimustaso on lähempänä sataa kuin nollaa. Esimerkiksi asuinkerrostalossa E-luku on 116 kilowattituntia neliötä kohden vuodessa. E-luku tarkoittaa energiamuotokertoimilla painotettua laskennallista ostoenergian kulutusta, mikä ei ole sama kuin toteutunut energian kulutus.

Merkittävimmät muutokset energiankulutuksessa on saavutettavissa talotekniikalla ja tiiviydellä. Taloudellisesti kannattavimpia toimenpiteitä ovat lämmön talteenottoon, ilmanvaihtoon ja valaistukseen sekä niiden ohjaukseen liittyvät toimenpiteet sekä ikkunoihin ja rakennusten tiiviyteen kohdistuvat parannukset.

Hankkeessa ei ehdoteta ns. passiivirakentamiseen siirtymistä eikä pakoteta paikalliseen energiantuotantoon, kuten aurinkopaneelijärjestelmien käyttöön. Molemmilla toimenpiteillä kuitenkin pystytään vähentämään ostoenergiankulutusta, parantamaan E- lukuarvoa sekä pääsemään jatkossa määräystenmukaisuutta parempaan energiatodistusluokkaan.

Lähes nollaenergiatarkastelu etenee vaiheittain

FInZEB-hankkeessa tehdyn määritelmän mukaisesti rakennusten lähes nollaenergiatarkastelu suoritetaan neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on rakennuksen lämpöhäviötarkastelu, seuraavaksi suoritetaan rakennuksen sähkötehon laskenta. Näiden jälkeen edetään kokonaisenergiakulutuksen ja E-luvun laskentaan ja lopuksi muihin vaatimuksiin, kuten ylilämpenemisen ja ilmanvaihtojärjestelmien sähkötehokkuuden tarkasteluihin.

Lämpöhäviötarkastelussa U-arvovaatimukset säilyvät pääosin vuoden 2012 tasolla. Joiltain osin, kuten ikkunoiden kohdalla, vaatimuksia tosin voidaan tiukentaa.

Kuinka lähellä on lähellä?

FInZEB-hankkeessa otettiin kantaa myös lähellä tuotetun energian käsitteeseen. Tehdyn linjauksen mukaan lähellä tuotetuksi uusiutuvaksi energiaksi voidaan huomioida sellainen energia, jonka tuottolaitteisto on kytketty suoraan rakennukseen siten, että kyseinen energiamäärä on erikseen mitattavissa.

Laitteisto voi sijaita joko rakennuksen tontilla tai sen ulkopuolella. Tuotettu energia ei kulje yleisen energiaverkon kautta. Tuottamalla uusiutuvaa lähienergiaa voi vaikuttaa rakennuksen E-lukuun, mutta liiallisella tuotannolla ei kuitenkaan voi kompensoida rakennuksen muilta osin huonoa energiatehokkuutta.

Loppuraportti tulossa, säädösvalmistelu käynnissä

Rakennusteollisuus RT:n, Talotekniikkateollisuuden ja ympäristöministeriön toteuttama FinZEB-hanke määritteli lähes nollaenergiarakennuksen (nZEB) tavoitteet ja ominaisuudet, joilla Suomessa voidaan täyttää rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaatimukset. Hankkeen loppuraportti valmistuu maaliskuussa.

Tammikuussa ympäristöministeriö asetti hankkeen valmistelemaan lähes nollaenergiarakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Hallituksen esitys lähes nollaenergiarakentamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2016.

Katso myös

Lisätietoja FiNZEB-hankkeen nettisivuilta.
YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin (tiedote 20.1.2015)