| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusalan terveys (RATE) –hanke luo järjestelmän sairauspoissaolojen seurantaan ja tuo tarjolle keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen

Kehittämishankkeen tavoitteena on laatia rakennusalalle yksinkertainen sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä.

Siinä hyödynnetään mm. rakennusalan yritysten henkilöstöhallinnon nykyisistä tietojärjestelemistä löytyvää tietoa sekä koota rakennusalalla hyviksi havaituista työhyvinvoinnin edistämiskäytännöistä tarjotin, josta alan yritykset voivat löytää omiin tarpeisiin sopivimman käytännön.

Menetelminä käytetään ryhmähaastatteluja alan yritysten edustajille. Haastattelujen ja yrityksistä saatujen dokumenttien pohjalta luodaan toimintamalli, jota pilotoidaan osallistuvissa yrityksissä yhteiskehittelyn avulla. Mallia hyödyntävistä yrityksistä kerätään sähköisen kyselyn avulla keskeiset sairauspoissaolojen tunnusluvut. Kirjallisuuskatsaukseen kootaan tieto rakennusalan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 2000-luvulla toteutetuista interventioista.

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella kootaan työhyvinvointitarjotin, joka sisältää yrityksissä käytössä olevia, hyviksi havaittuja tapoja edistää työhyvinvointia. Yritykset voivat valita itselleen tarjottimesta sopivimmat tavat edistää ja ylläpitää henkilöstönsä työhyvinvointia. Tarjotin lisätään Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Ammattiliitto Pron ja Työterveyslaitoksen www-sivuille vapaasti hyödynnettäväksi.

Hanke kestää puolitoista vuotta, 1/2013 - 5/2014, jonka jälkeen hankkeen tulokset ovat käytettävissä.

Rakennusliitto sekä RT jäsenliittoineen ovat sopineet viime keväänä käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa hankkeen toteuttamisesta. Silloin sovittiin, että osapuolet selvittävät sopimuskauden aikana keinot, joilla seurataan sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusta ja sairauspoissaolojen määrän kehitystä sekä luovat seurantaa varten tarvittavat mittarit.